Årsmöte Sävsjö Brukshundklubb 2020-02-23

Dagordning

 

 

1.  Mötet öppnas

2.  Val av mötesordförande

3.  Styrelsens anmälan om protokollförare

4.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

5.  Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke klubbmedlem

6.  Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

7.  Fastställande av dagordningen

8.  Genomgång av

      a. Styrelsens verksamhetsberättelse

      b. Ekonomiska redogörelsen

      c. Revisorernas berättelse

9.  Fastställande av balans- och resultaträkning

10. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

11. Genomgång av styrelsens förslag till

      a. Rambudget för 2020

      b. Medlemsavgifter för 2021

12. Beslut i ärendena under punkt 11

13. Sektorernas verksamhetsplan för 2020

14. Val av

      a. Ordförande 1 år

      b. Tre ordinarie ledamöter på 2 år varav 1 vice ordförande och 1 sekreterare.

      c. En suppleant på 2 år

15. Val av två ordinarie revisorer.

16. Val av valberedning, en sammankallande

17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

18. Övriga frågor

19. Mötet avslutas

      Prisutdelning

 

Sävsjö Brukshundklubb

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019

 

Medlemmar

Medlemsantalet har ökat något under 2019 och vi är nu 139 st. Vid 2018 års slut var vi 137 medlemmar en ökning med 1,5 %. Medlemmarna fördelar sig enligt 111 st ordinarie, 22 st familjemedlemmar och 6 st ungdomsmedlemmar.

Sammanträden

Styrelsen har sammanträtt 10 ggr.  Därav 1 konstituerande, och utöver dessa styrelsemöten har vi haft 2 st medlemsmöten.

Ekonomi

Klubben har en god och stabil ekonomi. Verksamhetsåret har gett ett negativt resultat. Trots det negativa resultatet blev det bättre än budgeterat men den största förklaringen till det är att vi skjutit på att gräva nytt avlopp. Utförlig redogörelse ges i den ekonomiska rapporten.

Övrigt

Den planerade verksamheten har fungerat tillfredsställande.

Ett av medlemsmötena var Susan Linderos som föreläste om Sund med hund. En mycket trevlig föreläsning som erbjuder oss ännu fler möjligheter att jobba med vår hund. Tyvärr var det dålig uppslutning vi var endast ett tiotal.

 

Styrelsen år 2019

Linda Karlsson            Ancki Ekelund           Gun Svensson

 

Helene Strömqvist      Anette Blomqvist        Vega Äng

 

Mikael Persson           Jan Levin                    Inga Elmersson

Stugsektorns verksamhetsberättelse 2019

Klubben har haft problem med illaluktande vatten och det är åtgärdat med rengöring av brunn och ett installerat filter .

Våra robotgräsklippare har blivit skadade av åsknedslag och reparation har utförts.

Städdag 1 maj vi städade både utanför och inne i stugan.

Djurkyrkogården har klipps 1 gång under året.

Upprustning och målning av altanen har utförts av Tommy Blomkvist.

 

 

 

Verksamhetsplan stugsektorn  2020-02-23

Under 2020 måste avloppsfiltreringen rättas till, vi sköt upp detta för att återigen försöka få lite bidrag.

Räcket på altanen och verandan på framsidan skall renoveras.

 

För Stugsektorn

Jan Levin 

Verksamhetsberättelse utbildningssektorn 2019

Det har hållits 1 träff tillsammans med instruktörerna för planering av kursutbudet för 2019. Och under 2019 har det hållits totalt 7 kurser med totalt 58 deltagare.

Våren 2019

2 st valpkurs, 14 deltagare

1 st allmänlydnad, 9 deltagare

1 st rallylydnad, 9 deltagare

 

Hösten 2019

1 st valpkurs, 10 deltagare

1 st allmänlydnad, 10 deltagare

1 st lydnadskurs, 6 deltagare

 

Enkätundersökningar har gjorts för att utvärdera vad vi kan förbättra till framtida kurser och detta har delgivits styrelse och instruktörer. Kurserna är redovisade till studiefrämjandet.

Vi fick ta in en instruktör utifrån (Åsa Lindfors) till allmänlydnadskursen på hösten. Vi provade nytt utbildningsmaterial till valpkurserna på våren ”Bäst var dag” av Maria Brandel och Siv Svendsen. Det var både ris och ros av denna bok som är av det modernare slaget.

Verksamhetsplan utbildningssektorn Sävsjö Brukshundklubb 2020-02-23

Kurser till våren blir:

1 Valpkurs (kursledare saknas)

1 st Fortsättningskurs

1 st Rallylydnad

1 st Agilitykurs

Anna Dahlberg går och utbildar sig till allmänlydnadsinstruktör och blir klar under våren 2020.

Sävsjö BK har fått erbjudande från Katarina Johansson att hon kan hålla kurser åt klubben för ersättning. Detta får styrelsen ta beslut om.

Information till de som vill anmäla ligger ute på hemsidan, sociala medier och affischer sätts upp runt om i kommunen.

För utbildningssektorn

Linda Karlsson    

Verksamhetsberättelse för Agility 2019


Ingen aktivitet.

 

Agilityns verksamhetsplan för 2020

Diskussion behövs hur vi ska få denna sektor mer levande.

         

 

Sävsjö 23/2 2020

Marianne och Rolf Johansson

Verksamhetsberättelse för Rallylydnad 2019


Rallylydnadskurs hölls under våren och det var tot 9 deltagare.

 

Rallylydnadens verksamhetsplan för 2020

Diskussion behövs hur vi ska få denna sektor mer levande.

         

 

Sävsjö 23/2 2020

                                         

 

Tävlingssektorns verksamhetsberättelse för bruks och lydnad år 2019

 

Likt de sista årens tävlingsverksamhet har det genomförts två bruksprov och två lydnadsprov.

 

Spårtävling i elitklass hölls den 5 maj med 10 startande ekipage.

 

Söktävling lkl-elitklass den 11 augusti med endast 7 startande.

 

Lydnad startklass – klass 3 kvällstävling den 7 juni. Anmälningar inkom endast till startklass och klass 2, totalt 17 tävlande.

 

Lydnad startklass – klass 3 i Atomhallen 17 november som lockade totalt 30 ekipage.

 

 

 

KM har hållits i bruks med 5 deltagare, lydnad med 11 deltagare och rallylydnad med 4 deltagare.

 

 

 

En pågående utbildning till tävlingssekreterare i lydnad som Ancki Ekelund deltar i beräknas vara klar i vår.

 

 

 

Verksamhetsplan för år 2020

 

Spårtävling Lkl och Hkl, söndag 10 maj

 

Lydnad kvällstävling startklass- klass 3, fredag 5 juni

 

Söktävling lkl- elitklass, söndag 9 augusti

 

Lydnad i Atomhallen startklass – klass 3, söndag 22 november

 

KM i bruks och lydnad

 

 

 

 

 

För tävlingssektorn:______________________________________

 

                                       Birgitta Persson

 

Ekonomisk Verksamhetsberättelse för Sävsjö Brukshundklubb 2019

Resultatet för 2019 blev ett underskott med 6 358,91 kr.

Inkomsterna var 75691,00 kr och utgifterna 82 048,91 kr.

Underskottet beror inhyrd instruktör, reparation av gräsklipparna, reparation av verandans staket.

Resultatet fördelar sig enligt bilagan.

Vid årets slut fanns följande på klubbens bankkonton

Föreningskonto                             26 314,62 kr

Placeringskonto                         129 779,83 kr

                                          

Totalt                                            156 094,45 kr

 

 

Styrelsen har tillsammans med sektoransvariga gjort en budget för 2020. Se bilaga.

 

Bodafors 2020-01-16

Gun Svensson

Gun Svensson

Kassör

Sävsjö BK   20190101-20191231    
   Budget 2019  2019-12-31  Budget 2020 
Medlemmar      
Medlemsavgifter       12 000,00 kr           11 080,00 kr                11 000,00 kr
Övriga kostnader -       5 000,00 kr -           4 348,75 kr -                5 000,00 kr
medlemsaktivitet -       3 000,00 kr -           2 629,00 kr -                5 000,00 kr
         4 000,00 kr               4 102,25 kr                  1 000,00 kr
Tävlingssektorn      
Anmälningsavg       14 000,00 kr           16 525,00 kr                16 000,00 kr
Arvoden, Mat, Priser, -       7 000,00 kr -           7 694,00 kr -                7 500,00 kr
Atomhallen, Material -       1 250,00 kr -           1 250,00 kr -                1 250,00 kr
registreringsavg -       3 500,00 kr -           4 930,00 kr -                5 000,00 kr
Utbildning                  -   kr   -                1 750,00 kr
Övriga kostnader -         300,00 kr -                 90,00 kr                             -   kr
         1 950,00 kr               2 561,00 kr                     500,00 kr
Rallylydnadssektorn                  -   kr                          -   kr                             -   kr
Utbildningssektorn      
Kursavgifter       34 400,00 kr           34 795,00 kr                46 400,00 kr
Instruktörer -       1 500,00 kr -           3 240,00 kr -                4 000,00 kr
utbildning   -       2 500,00 kr                          -   kr -                5 000,00 kr
Övriga kostnader -       2 000,00 kr -           1 661,00 kr -                2 000,00 kr
Kursböcker                  -   kr -           1 500,00 kr                             -   kr
        28 400,00 kr             28 394,00 kr                35 400,00 kr
       
Serverings- stugsektorn      
Försäljning       15 000,00 kr           11 495,00 kr                12 000,00 kr
Inköp -       8 000,00 kr -           6 774,63 kr -                7 000,00 kr
         7 000,00 kr               4 720,37 kr                  5 000,00 kr
       
Övrigt      
Bidrag                  -   kr                          -   kr  
övrig försäljning                  -   kr -              160,00 kr                             -   kr
Stuguthyrning         4 000,00 kr             5 935,00 kr                  6 000,00 kr
Underhåll -       5 000,00 kr -           7 761,80 kr -                5 000,00 kr
El, Sophämtn, Vatten/Avlopp -     15 000,00 kr -         16 624,00 kr -              16 000,00 kr
Gräsklippning -       1 500,00 kr -              294,73 kr -                1 000,00 kr
Försäkring -     11 000,00 kr -         12 372,00 kr -              12 500,00 kr
Övriga kostn fastigheten -     30 000,00 kr -           7 429,00 kr -              25 000,00 kr
Djurkyrkogården                  -   kr                          -   kr                             -   kr
Övriga kostnader -       8 000,00 kr -           3 602,00 kr -                5 000,00 kr
Bank -       4 000,00 kr -           3 828,00 kr -                4 000,00 kr
  -     70 500,00 kr -          46 136,53 kr -             62 500,00 kr
       
Medlemmar        4 000,00 kr      4 102,25 kr                  1 000,00 kr
Utbildningssektorn       28 400,00 kr    28 394,00 kr                35 400,00 kr
Tävlingssektorn        1 950,00 kr      2 561,00 kr                     500,00 kr
Rallylydnadssektorn                  -   kr                  -   kr                            -   kr
Serveringsektorn        7 000,00 kr      4 720,37 kr                  5 000,00 kr
Övrigt -     70 500,00 kr - 46 136,53 kr -             62 500,00 kr
Resultat -     29 150,00 kr - 6 358,91 kr

-             20 600,00 kr

 

Valberedningens förslag för Sävsjö Brukshundklubbs styrelse år 2020/2021.

 

Föreslagna personer är personligen tillfrågade och har gett sitt samtycke för gällande tidsperiod.

 

Styrelseuppdrag      Tidsperiod                Namn       Kommentar

 

Ordförande                1år            Linda Karlsson          Omval

 

Kassör                       2 år           Gun Svensson           Omval

 

Ledamot/vice ordf    2 år           Jan Lewin Omval

 

Ledamot                    2 år           Inga Elmersson         Omval

 

Suppleant                  2 år           Mikael Persson         Omval

 

 

Revisor                      1 år           Bernt-Olof  Karlsson Omval

 

Revisor                      1 år           Ann-Mari Fanger        Omval

 

Valberedning

 

Ledamot/sammankallande         1år            Vakant

 

Ledamot                                      2år            Vakant

 

Sitter kvar i styrelsen1år:           Helen Strömqvist/sekreterare

 

                                                    Anette Blomqvist/ledamot

 

                                                    Ancki Ekelund/ledamot

 

                                                    Vega Äng/suppleant

 

1 år kvar i valberedningen:         Marie-Anne Johansson

 

 

 

________________________________________________________

 

Valberedningen för år 2020/2021

 

 Birgitta Persson /Marie-Anne Johansson

 

 

Priser och utmärkelser som förtjänats under år 2019

 

Maria Karlssons vandringspris till årets mest allround meriterade hund

Hexgårdens Wilmer – Linda Karlsson

Årets Brukshund

Hexgårdens Wilmer – Linda Karlsson

Årets Agilityhund

Krösaskogens Teodor – Rolf Johansson

Årets Rallylydnadshund

Delad plac. Krösaskogens Zeke och Krösaskogens Ylo

Rolf och Marie-Anne Johansson

Championat

SE VCH  Siv-Smörkola -  Marie-Anne Johansson

 

Uppflyttningsplaketter

 

Bruks: Lkl – Hkl spår  Andreelunds Edwin – Mikael Persson

            Appell – Lkl spår Hexgårdens Chip – Linda Karlsson

Lydnad: Startklass – klass 1 Hexgårdens Chip – Linda Karlsson

Lydnad: Startklass – klass 1 Strandkungens Gorgeous Gangster

                                                    Elwis – Anna Dahlberg

Rallylydnad: Nybörjare – fortsättningsklass

                      Skogsbygdens Janne Stollig - Rolf Johansson

                      Springmist´s Strong Point (Siku) – Inga Elmersson

 

 

Rallylydnad : Fortsättning – Avancerad klass

                      Skogsbygdens Janne Stollig – Rolf Johansson

                      Springmist´s Strong Point (Siku) – Inga Elmersson

 

       

Rallylydnad: Avancerad – Mästarklass

      Krösaskogens Zeke – Rolf Johansson

      Krösaskogens Ylo – Rolf, Marie-Anne Johansson

 

KM Bruks

1.a Hexgårdens Wilmer – Linda Karlsson

2.a Andreelunds Edwin – Mikael Persson

3.a Raskabo Tazze – Birgitta Persson

 

KM Lydnad

1.a Hexgårdens Wilmer – Linda Karlsson

2.a Strandkungens Gorgeous Gangster, Elwis – Anna Dahlberg

3.a Hexgårdens  Chip – Linda Karlsson

 

KM Rallylydnad

1.a Strandkungens Gorgeous Gangster, Elwis – Anna Dahlberg

2.a  Springmist´s Strong Point (Siku) – Inga Elmersson

3.a  Yadid – Ancki Ekelund

Konstituerande styrelsemöte Sävsjö Brukshundklubb 2020-02-23

Dagordning

 

 

1               Mötet öppnas

2               Upprop och presentation av styrelsen

3               Val av justeringsman att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

4                          Ansvarig / kontaktperson i sektorer.

                 Utbildning

                 Tävling     

                 Agility

                 Rallylydnad

                 Rus - vilande

Anläggning

Servering

                 Web/Pr  

                

5               Val av två distriktsombud och suppleanter

6               Val av firmatecknare

7               Protokollförfarande

8               Uppdatering av klubbens styrelseledamöter, sektorsansvariga, adresser mm till SBK centralt.

9               Övriga frågor

10             Planering och kallelse styrelsemöten

11             Nästa möte

12             Mötet avslutas