Konstituerande styrelsemöte, Sävsjö Brukshundsklubb, 2020-02-23

 

Protokoll

Närvarande:

Linda Karlsson, Mikael Persson, Anette Blomqvist, Ancki Ekelund, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin

§1     Mötet öppnas

         Ordförande Linda Karlsson öppnar mötet.

§2     Upprop och presentation av styrelsen

         Ordförande:          Linda Karlsson (1/1 år)

         Vice ordförande:  Jan Levin (1/2 år)

         Sekreterare:          Helene Strömqvist (2/2 år)

         Kassör:                   Gun Svensson (1/2 år)

         Ledamot:                Anette Blomqvist (2/2år)

         Ledamot:                Inga Elmersson (1/2 år)

         Ledamot:                Ancki Ekelund (2/2 år)

         Suppleant:             Mikael Persson (1/2 år)

         Suppleant:             Vega Äng (2/2 år)

         Revisor:                  Bernt-Olof Karlsson (1/1 år)

         Revisor:                  Ann-Mari Fanger (1/1 år)

§3     Val av justerare

          Anette Blomqvist tillsammans med Ordförande Linda Karlsson

§4     Ansvarig / kontaktperson i sektorer

         Utbildning:             Linda Karlsson

         Anläggning:            Jan Levin

         Tävling:                   Birgitta Persson

         Agility:                    Rolf Johansson

         Rallylydnad:          Ancki Ekelund

         Servering:              Anette Blomqvist

         Web:                       Gun Svensson

 

 

§5   Val av distriktsombud

       Distriktsombud:   Linda Karlsson

       Suppleanter:        Jan Levin

§6   Val av firmatecknare

       Det beslutades att Linda Karlsson,  och Gun Svensson, 

       tecknar klubbens konton var för sig.

§7   Protokollförande

       Efter godkännande av protokoll av ordförande och justerare, mailar sekreteraren

       protokollen till övriga styrelsen samt sektorsansvariga. Protokoll skall skrivas

       inom två veckor efter gällande möte.

§8   Uppdatering av klubbens styrelseledamöter, sektorsansvariga, adresser m.m till

       SBK centralt

       Gun Svensson

§9   Övriga frågor

       Det diskuterades runt en blåbärstävling i agility 21 maj. Det diskuterades även om det  ska upp något staket runt agilityplanen. Frågorna tas upp vid senare möten.

§10  Planering och kallelse styrelsemöten

        Vid varje möte bestäms tid för nästkommande möte. Ordförande skickar sms för

        påminnelse dagen innan, alt. samma dag som mötet ska äga rum.

§11  Nästa styrelsemöte

         Måndagen 16/3 kl. 19.00  

§12  Mötet avslutas

         Linda Karlsson tackar förvisat intresse och avslutar mötet.

 

______________________________                      ______________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                           Justerare Anette Blomqvist

 

 

Styrelsemöte 2020-01-20

 

§ 1. Välkomnande

Ordförande Linda Karlsson hälsade välkomna och öppnar mötet.

 

Närvarande var Linda Karlsson, Anette Blomqvist, Jan Lewin, Gun Svensson, Ancki Ekelund, Vega Äng, Inga Elmersson, Mikael Persson, Birgitta Persson och Marie-Anne Johansson.

 

§ 2. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes Ancki Ekelund och till protokolljusterare valdes Vega Äng.

 

§ 3. Skrivelser/Post

Linda och Gun redogjorde för inkommen post. Bland annat har klubben fått post om regeländringar, inbjudan till tävlingar och kurser.

Uppdaterat regelförslag för 2022 finns att läsa på SBK:s hemsida.

Klubben har fått en inbjudan till en inofficiell och officell utställning i Kalmar 27 maj.

Inbjudan till Instruktörsutbildning i specialsök har kommit och en inbjudan till ”Hundens Välfärd” den 10 februari i Lenhovda.

PostNord bjuder in hundägare att delta med hundbilder till kommande frimärken.

 

§ 4. Ekonomisk rapport

Gun Svensson redogjorde för föreningens ekonomi.

På bankkontot fanns det 156 094 kr vid årsskiftet och resultatet var – 6 358 kr vilket är bättre än budgeterat.

Renoveringen av verandan kostade 7 762 kr.

 

Styrelsen och sektionsansvariga arbetade sedan med det budgetförslag för 2020 som ska presenteras på årsmötet 23 februari.

 

§ 5. Rapport från sektorerna

Utbildning

Linda informerade om de kurser som planeras för 2020 varav 4 kurser planeras till våren.

Anna Dahlberg ska gå instruktörsutbildning.

Styrelsen diskuterade sedan vandringspris och beslutade att styrelsen tillsammans med tävlingssektorn jobbar vidare med frågan.

 

Agility

Katarina Johansson presenterade sig och sina tankar kring möjlig utveckling av agility verksamheten i klubben. Hon hade även tankar och idéer kring utvecklingen av klubbens hundsport i stort. Styrelsen välkomnade henne till klubben.

 

Servering

Det ska ske nya inköp inom kort.

 

Rallylydnad

En kurs i rallylydnad planeras till våren med Inga Elmersson och Jeanette Berggren som kursledare.

 

Anläggningen

Taxklubben hyr klubbstugan 26 januari.

 

PR/Hemsida

Inget rapporterades.

 

 

§ 6 Övriga frågor

Måndagträningen startar troligen i början av mars.

 

Måndagsschemat ska läggas upp inom kort.

 

Det föreslogs att klubben ska sätta upp ett enklare staket vid agilitybanan. Jan Lewin fick i uppdrag att lägga fram ett förslag vid nästa styrelsemöte.

 

Verandan på framsidan ska få en uppfräschning under våren.

 

Birgitta Persson upplyste om att klubben har 50-årsjubileum i år. Det föreslogs att det bildas en kommitté som arbetar med jubileet.

 

 

§ 7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir det konstituerande styrelsemötet som hålls i anslutning till årsmötet den 23 februari.

 

 

Linda tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Protokoll Styrelse/Medlemsmöte 24 november 2019

Närvarande:   Från styrelsen:  Gun Svensson, Linda Karlsson, Helene Strömqvist, Inga Elmersson, Jan Levin.  Medlemmar: Gilla Boström, Marie-Anne Johansson Birgitta Persson, Syrene Levin, Fia Sjögren

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av sekreterare:

         Helene Strömqvist väljs som sekreterare

§3    Val av justerare:

         Birgitta Persson och Inga Elmersson blir valda till justerare

§4     Godkännande av dagordning:

De närvarande godkänner dagordningen

§5     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt 161 503,45 kr

§6     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Vi beslutade att vi ska skicka Anna Dahlberg på utbildning SBK-instruktör 2020. Vi beslutade även att Ancki Ekelund får gå utbildning till tävlingssekreterare. Förslaget om att ha en valpkurs inomhus i vinter läggs på is, men vi hoppas det går att genomföra ett annat år.

Tävling:

Tävlingen i lydnad har avklarats. Det var 30 starter under tävlingen.

Det diskuterades om en apelltävling nästa år. Vi arbetar vidare med den frågan

Rallylydnad:  

           ----------------

          Agility:          

          ----------------

          Servering:     

           -----------------

           Anläggning:

Gräsklipparbatterierna ska underhållsladdas ett par ggr under vintern. Stugsektorn får se till att det görs.

PR/Hemsida:

------------------

§7      Övriga frågor:

Det ser skräpigt ut runt/på djurkyrkogården. Vi tar bort gamla pallkragar och jämnar ut jorden till våren.

§8     Nästa möte:

          20 januari 19.00

§9     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

Styrelsemöte 14 oktober 2019
Närvarande: Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Ancki
Ekelund, Mikael Persson
§1 Mötet öppnas:
Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2 Val av justerare:
Ancki Ekelund blir vald till justerare
§3 Skrivelser/post:
Inbjudan till instruktörskurs i bruks/tävlingslydnad
§4 Ekonomisk rapport:
På våra konton finns sammanlagt 170 015,95 kr
§5 Rapport från sektorerna:
Utbildning:
Atomhallen är bokad tre måndagar i höst. 28/10, 4/11, 11/11, mellan 18-19.30.
Vi kommer ta 40 kr per person och gång.
Vi kommer att erbjuda en valpkurs i vinter, förlagd i Atomhallen.
Styrelsen beslutar att våra instruktörer kommer få milersättning för de faktiska mil de
kör, även om det överstiger 3 mil.
Tävling:
17/11 är det Lydnadstävling i Atomhallen. Hallen är bokad och tiderna kommer på
hemsidan.
Rallylydnad: --------------
Agility: ------------
Servering: ------------
Anläggning:
Janne tillsammans med stugsektorn får ta ansvar över att gräsklipparna blir åtgärdade,
rengjorda och plockas in i vinter. Vi ska titta på om det kan köpas in spänningsskydd till
gräsklipparna till våren. Jordhögarna ska köras ut och även detta får Janne tillsammans
med stugsektorn ansvara för.
PR/Hemsida: -----------
§6 Övriga frågor:
Ancki kollar upp om det finns någon kommande kurs för tävlingssekreterare.
Alexandra har fixat material till skyltar runt ”kisserundan”. Hon och Linda ser till att de
kommer upp.
Ancki informerade övriga i styrelsen om mötet i föreningsteknik hon var på 6/10.
§7 Nästa möte:
Nästa styrelsemöte blir ett medlemsmöte och bestäms till söndagen24/11 kl. 17.00
De som då vill vara med på paketlek tar med en inslagen julklapp värd ca 50-60 kr.
§8 Mötet avslutas:
Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet
 
Styrelsemöte 9 september 2019

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Vega Äng, Anette Blomqvist, Ancki Ekelund, Inga Elmersson

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Ancki Ekelund blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Kurs ”Ledarutveckling steg 2 ”      Info läggs ut på hemsidan

Kurs ”Fördjupad raskunskap”        Info läggs ut på hemsidan

Föreningsteknik 6/10 i Vrigstad

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  166 052,25 kr.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

          Vi ska undersöka om det finns intresse för en valpkurs i Atomhallen i vinter

Tävling:

28/9 är det KM i bruks. 4/10 är det KM i Lydnad och Rallylydnad. Information finns på hemsidan.

17/11 är det Lydnadstävling i Atomhallen. Linda bokar tider tre måndagar i höst

          Rallylydnad:   --------------

          Agility:       

          Vi diskuterade om denna sektor ska fortsätta finnas p.g.a av bristande  intresse. Vi

          beslutade att ta upp frågan på årsmötet.

          Servering:     

  Det finns fika till försäljning i frysen. Dricka och te behöver köpas in.

Anläggning:  

Gräsklipparen har gått sönder i gen. Anders reder i detta. Styrelsen beslutar att den ska lagas. Vattnet är fixat och brunnen rensad. Vi har fått rådet att låta någon kran stå och droppa för bästa resultat.

Djurkyrkogården ska klippas en gång till. Linda ber stugsektorn göra det.

Tommy jobbar på altanen för fullt.

         PR/Hemsida: -----------

 

§6      Övriga frågor:  

  Linda ska be Anders Bahls flytta på husvagnen som står på grusplanen. Styrelsen bestämde sig för att fräscha upp skyltarna runt ”kisserundan” i vinter.

Gun ska titta över våra försäkringar och se om det går att göra något på kostnaden där.

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 14/10 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

Styrelsemöte 12 augusti 2019

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Mikael  Persson,  Anette Blomqvist, Ancki Ekelund, Inga Elmersson

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Mikael Persson blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Ingen särskild post eller skrivelse

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  144 787,25 kr.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Det blir ingen trivselkurs, men de övriga kurserna är fullbelagda.

6 deltagare i lydnadskursen

10 deltagare i valpkursen

10 deltagare i allmänlydnadskursen

Vi har hyrt in Åsa Lindfors som ska hålla i allmänlydnadskursen.

Vi diskuterade om vi kan ha en hundmöteskurs i framtiden.

Tävling:

Vi hade en söktävling 11/8, med 7 starter

KM i Rallylydnad blir den 4/10. Domare är klart.

KM i Bruks blir den 28/9. Domare är klart.

          Rallylydnad:   --------------

          Agility:            ---------------       

          Servering:     

  Vi beslutade att fika inte ska ingå i kursavgifterna, men vi ska se till att det finns att  köpa för de som vill ha

 

Anläggning:  

Niklas kör hit jord för att jämna till hålorna i planen.

Det kommer hit en person inom kort, och tittar på vad det behövs för delar till vattenbrunnen för att få bort lukten på vårt vatten.

Tommy och Anette håller på att fräscha upp altanen.

 

PR/Hemsida: -----------

 

§6      Övriga frågor:  

     Vi fick en förfrågan om att starta en ”Piff-sektor” för att göra klubbstugan trivsammare. Styrelsen godkänner det, men alla kostnader måste gå genom styrelsen.

Linda fixar en skylt med klubbens swishnummer på, som vi hänger ute på anslagstavlan. Det är till för dem som  vill swisha en slant, när de lånar vår plan.

Måndagsträningarna börjar 19/8.

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 9/9 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

 

Styrelsemöte 2019-06-17

 

§ 1. Välkomnande

Ordförande Linda Karlsson hälsade välkomna och öppnar mötet.

Närvarande var Linda Karlsson, Anette Blomqvist, Jan Lewin, Gun Svensson och Ancki Ekelund.

 

§ 2. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes Ancki Ekelund och till protokolljusterare valdes Jan Lewin.

 

§ 3.Skrivelser/Post

Linda och Gun redogjorde kort för inkommen post.

 

§ 4. Ekonomisk rapport

Kassören Gun Svensson redogjorde för föreningens ekonomi.

På bankkontot fanns det 158 648 kr den 16 juni.

Resultatet t.o.m. 16 juni är – 3 609 kr vilket är bättre än budgeterat.

 

Bägge de robotgräsklipparna slogs ut vid ett åskoväder och har varit inne på lagning. Det blir en kostnad för reparationerna på strax under 7 000 kr.

Föreningen har 124 medlemmar varav 105 är ordinarie medlemmar och 19 är familjemedlemmar.

Föreningen är nu befriad från att lämna inkomstdeklaration t.o.m. inkomstår 2022.

 

§ 5. Rapport från sektorerna

Utbildning

Jeanette Berggren har haft en prova på dag för barn med hund.

Linda kommer kontakta alla instruktörer för att kunna planera höstens kurser. Valpkurs och fortsättningskurs är prioriterade kurser.

Styrelsen föreslog att klubben anordnar en nybörjarkurs i lydnad till hösten.

 

Styrelsen diskuterade några förslag på möjliga upplägg på kurser och aktiviteter. Bland annat ”hundbingo” och ”valpdagis”.

 

Tävling

Söktävling                             11 augusti

KM i bruks                           28 september

KM i lydnad                         4 oktober

KM i rallylydnad                   4 oktober

 

Arne Salin är tävlingsledare vid söktävlingen 11 augusti. Övriga funktionärer ännu inte klara.

Eftersom klubben ordnade en rallylydnadskurs under våren satsar vi även på rallylydnad vid KM:et.

 

Ancki tackade ja till att utbilda sig till tävlingssekreterare. Gun söker närmare information om utbildningen.

 

Rallylydnad

Susanne Karlsson höll en uppskattad nybörjarkursen i rallylydnad under våren.

 

Agility

Inga aktiviteter rapporterades.

 

Servering

Serveringsansvariga ser över inköp inför hösten.

 

 

Anläggningen

Flera olika saker diskuterades.

Brunnen ska rengöras och djurkyrkogården klippas samt räfsas. Styrelsen beslutade att göras detta den 28 juni kl. 17.00. Det blir gemensam korvgrillning efteråt.

 

Styrelsen beslutade också att köpa in några lass jord för att fylla i större gropar i gräsmattan på appellplanen.

 

PR/Hemsida

 

§ 6 Övriga frågor

Linda och Ancki ska försöka ansöka om bidrag till klubben för brunnsrenoveringen. Därför skjuter vi fram renoveringen något tills vi vet om vi kan få något bidrag.

 

§ 7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 12 augusti kl 19.00.

 

 

Linda tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

 

Styrelsemöte 20 maj 2019

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin,  Anette Blomqvist, Ancki Ekelund, Inga Elmersson, Vega Äng

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Vega Äng blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Ingen särskild post eller skrivelse

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  164.137,95 kr.

          Gun har ansökt om att vi ska få slippa deklarera. Vi väntar på ett godkännande.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Rallylydnadskursen får köpa avslutningsfika. Söndag 26/5 är det prova på-dag för ungdomar.

Tävling:

Lydnandstävlingen är 7/6.

De kommer bli KM i lydnad och apell i höst. Datum kommer på hemsidan.

          Rallylydnad:   --------------

          Agility:            ---------------       

          Servering:     

            Anette går igenom vad som behöver köpas in.

Anläggning:  

Vi beslutade att avvakta med avloppet till nästa år. Vi söker bidrag av kommunen för detta i höst igen. Ancki och Linda tittar även på fler bidrag som finns att söka hos andra bidragsgivare.

Stugsektionen får rengöra brunnen. Jan åtar sig att fixa en bygel över brunnslocket. Vi måste även fixa avluftning i vattenbrunnen

Vi beslutade att ta bort gungorna och sandlådan. Det diskuterades om vi skulle plana ut området där så det kan stå någon husvagn där.

 

PR/Hemsida: -----------

 

§6      Övriga frågor:  ------------

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 17/6 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

Styrelsemöte 16 april 2019

 

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin,  Anette Blomqvist

 

 

 

§1    Mötet öppnas:

 

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

 

§2    Val av justerare:

 

         Jan Levin blir vald till justerare

 

§3     Skrivelser/post:

 

Vi fick avslag på bidragsansökan till avloppet. Det har inkommit olika inbjudningar som linda lägger ut på hemsidan och sätter upp på anslagstavlan.

 

§4     Ekonomisk rapport:

 

          På våra konton finns sammanlagt  155 278,32 kr.

 

§5     Rapport från sektorerna:

 

          Utbildning:

 

Det saknas fortfarande några inbetalningar för kurserna. Jeanette har lagt ett förslag om läger för ungdomar i sommar. Hon tänkte börja med en gratis prova på-dag. Styrelsen ställer sig positiva till detta.

 

Tävling:

 

Spårtävlingen är den 5/5.

 

          Rallylydnad:   --------------

 

          Agility:            ---------------       

 

          Servering:     

 

           Gilla står för serveringen på spårtävlingen.

 

            Anette går igenom vad som behöver köpas in.

 

Anläggning:  

 

1 maj 10.00 har vi städdag nere på klubben. Gräsklipparna sätts då ut. Linda gör upp ett gräsklipparschema för övriga ytor.

 

Linda kontaktar kommunen om bidrag för avloppet till hösten

 

PR/Hemsida:

 

Det viktigaste är klart med vår nya hemsida. Lite arbete kvarstår.

 

 

 

§6      Övriga frågor:

 

21/5 kl. 18.00 är det medlemsmöte. Då är Susan Linderos inbjuden med sin föreläsning ”Bli sund med din hund”

 

§7     Nästa möte:

 

          Nästa styrelsemöte bestäms till 20/5 kl. 19.00

 

§8     Mötet avslutas:

 

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

 

 

Protokoll Styrelsemöte 18 mars 2019

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin, Vega Äng, Anette Blomqvist, Ancki Ekelund

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Anette Blomqvist blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Information om kurs i Tävlingslydnad i Vimmerby med Michelle Holmlund. Instruktörsutbildning L1 i Vetlanda 5-6/4.

Informationen om dessa kurser läggs ut på våra Facebooksidor.

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  137 012,61 kr.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Det startar 4 kurser i vår. 2 valpkurser med 6 resp. 7 deltagare, 1 fortsättningskurs med 9 deltagare samt 1 rallylydnadskurs med 8 deltagare. Aktiveringskursen dagtid blir inställd p.g.a. för få deltagare.

Tävling:

Den 15/5 startar en nätbaserad kurs om man vill bli tävlingssekreterare.

          Rallylydnad:   --------------

          Agility:          

  Marie-Anne och Rolf vill köpa de gamla hinderstöden. Styrelsen beslutar att de får göra det, för en symbolisk summa.  

          Servering:       -------------

Anläggning:    -------------

PR/Hemsida:

Det viktigaste är klart med vår nya hemsida. Lite arbete kvarstår.

 

§6      Övriga frågor:

Styrelsen beslutar att om man inte är medlem och tränar på vår anläggning mer än en gång, så ska man betala 125 kr i medlemsavgift.

Linda har varit på distriktets årsmöte och informerade om vad som sades där.

Det beslutades att vi ska ha ett medlemsmöte 21/5. Då har vi bjudit i Susanne Linderos med föreläsningen ”Friskvård tillsammans med din hund”.

Kapsylöppnarna som vi har beställt är nu i produktion.

Styrelsen bestämde att vi ska jobba fram ett belöningssystem för att främja våra funktionärer och kursledare.

Det beslutades att vårstädningen kommer ske 1/5 kl.10.00

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 16/4 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

_________________________________

Sekreterare Helene Strömqvist

 

_________________________________                      ________________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                                     Justerare Anette Blomqvist

 

Konstituerande styrelsemöte, Sävsjö Brukshundsklubb, 2019-02-24

 

Protokoll

Närvarande:

Linda Karlsson, Mikael Persson, Anette Blomqvist, Ancki Ekelund, Gun Svensson, Inga Elmersson, Helene Strömqvist

§1     Mötet öppnas

         Ordförande Linda Karlsson öppnar mötet.

§2     Upprop och presentation av styrelsen

         Ordförande:          Linda Karlsson (1/1 år)

         Vice ordförande:  Jan Levin (2/2 år)

         Sekreterare:          Helene Strömqvist (1/2 år)

         Kassör:                   Gun Svensson (2/2 år)

         Ledamot:                Anette Blomqvist (1/2år)

         Ledamot:                Inga Elmersson (2/2 år)

         Ledamot:                Ancki Ekelund (1/2 år)

         Suppleant:             Mikael Persson (2/2 år)

         Suppleant:             Vega Äng (1/2 år)

         Revisor:                  Bernt-Olof Karlsson (1/1 år)

         Revisor:                  Ann-Mari Fanger (1/1 år)

§3     Val av justerare

          Anette Blomqvist tillsammans med Ordförande Linda Karlsson

§4     Ansvarig / kontaktperson i sektorer

         Utbildning:             Linda Karlsson

         Hus:                         Jan Levin

         Tävling:                   Birgitta Persson

         Agility:                    Rolf Johansson

         Rallylydnad:          Susanne Karlsson

         Servering:              Anette Blomqvist

        

         Web:                       Gun + Vakant

 

§5   Val av distriktsombud

       Distriktsombud:   Linda Karlsson och Jan Levin

       Suppleanter:        Helene Strömqvist och Mikael Persson

§6   Val av firmatecknare

       Det beslutades att Linda Karlsson och Gun Svensson tecknar klubbens konton var för sig.

§7   Protokollförande

       Efter godkännande av protokoll av ordförande och justerare, mailar sekreteraren

       protokollen till övriga styrelsen samt sektorsansvariga. Protokoll skall skrivas

       inom två veckor efter gällande möte.

§8   Uppdatering av klubbens styrelseledamöter, sektorsansvariga, adresser m.m till

       SBK centralt

       Gun Svensson

§9   Övriga frågor

       Styrelsen beslutar att endast de instruktörer som håller i kurser där kurslitteraturen  

        Används får boken utan kostnad

§10  Planering och kallelse styrelsemöten

        Vid varje möte bestäms tid för nästkommande möte. Ordförande skickar sms för

        påminnelse dagen innan, alt. samma dag som mötet ska äga rum.

§11  Nästa styrelsemöte

         Måndagen 18/3 kl. 19.00  

§12  Mötet avslutas

         Linda Karlsson tackar förvisat intresse och avslutar mötet.

 

______________________________                      ______________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                           Justerare Anette Blomqvist

 

Protokoll Styrelsemöte 15 januari 2019

Närvarande:   Från styrelsen:   Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Anders       Nilsson, Jan Lewin, Anette Blomqvist, Vega Äng

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Vega blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Information om kurser i rallylydnad i Värnamo. Information om att bli SBK-instruktör i rallylydnad.

Inbjudan till föreläsning om prestationspsykologi i Vimmerby

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt 162.453,36 kr

 Vi gick igenom 2019 års budget. Styrelsen godkänner den och presenterar den på   årsmötet.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Det är nya kurser på gång till våren. Det finns 15 föranmälda som visat intresse.

Tävling:

Det planeras för fyra tävlingar i år.

Elitspårtävling                            5/5

Kvällslydnadstävling                  7/6

Söktävling, 3 klasser                11/8

Lydnadstävling, Atomhallen   17/11

 

Vi beställer kapsylöppnare med tryck till tävlingarna.

 

Rallylydnad:  

           ----------------

          Agility:          

          -----------------

 

          Servering:     

          Anette blir tillfrågad om fortsatt ansvar för serveringen. Hon svarar ja.

          Vi köper in pappmuggar och trästickor för att minimera användandet av plastprodukter

           Anläggning:

Jan blir tillfrågad om att bli ansvarig för Anläggningssektorn. Han accepterar det.

Vi bör måla om verandan och altanen i vår.

PR/Hemsida:

Vi tittade på den nya hemsidan. Det beräknas vara klar till den 1/2 2019

§6      Övriga frågor:

Vi beställer smörgåstårta till årsmötet.

Vi ska kolla om det finns intresse för en helgträning i lydnad/bruks och i så fall leta efter en instruktör.

§7     Nästa möte:

          Årsmöte 25 februari  kl.16.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

_________________________________

Sekreterare Helene Strömqvist

 

_________________________________                      ________________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                                     Justerare Vega Äng