Årsmöteshandlingar 2017

 

Årsmöte Sävsjö Brukshundklubb 2017-02-19

 

Dagordning

 

1.  Mötet öppnas

 

2.  Val av mötesordförande

 

3.  Styrelsens anmälan om protokollförare

 

4.  Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

 

5.  Beslut om närvaro- och yttranderätt för icke klubbmedlem

 

6.  Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst

 

7.  Fastställande av dagordningen

 

8.  Genomgång av

 

      a. Styrelsens/sektorernas verksamhetsberättelser

 

      b. Ekonomiska redogörelsen

 

      c. Revisorernas berättelse

 

9.  Fastställande av balans- och resultaträkning

 

10. Beslut om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen

 

11. Genomgång av styrelsens förslag till

 

      a. Rambudget för 2017

 

      b. Medlemsavgifter för 2018

 

12. Beslut i ärendena under punkt 11

 

13 Val av

 

      a. Ordförande 1 år

 

      b. Tre ordinarie ledamöter på 2 år varav 1 vice ordförande och 1 sekreterare.

 

      c. En suppleant på 2 år

 

14. Val av två ordinarie revisorer.

 

15. Val av valberedning, två ledamöter varav en sammankallande.

 

16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13-15

 

17. Övriga frågor

 

18. Prisutdelning

 

19. Mötet avslutas

 

Ekonomisk Verksamhetsberättelse för Sävsjö Brukshundklubb 2016

Resultatet för 2016 blev ett underskott med 4 014,85 kr.

Inkomsterna var 93 606,20 kr och utgifterna 97 621,05  kr.

Resultatet fördelar sig enligt bilagan.

Vid årets slut fanns följande på klubbens bankkonton

Föreningskonto                             66 073,39 kr

Placeringskonto                         139 779,83 kr

                                

Totalt                                            205 83,22 kr

 Styrelsen har tillsammans med sektoransvariga gjort en budget för 2017. Se bilaga.

 Bodafors 2017-01-21

Gun Svensson

Gun Svensson

Kassör

 

Sävsjö Brukshundklubb

Styrelsens verksamhetsberättelse för år 2016

 

Medlemmar

Efter en stabilisering av medlemsantalet under 2015 har det nu sjunkit lite och ligger på 142 st. 2015 hade vi 160 st medlemmar. Förklaring till denna sänkning kan grunda sig att vi har haft färre kurser under 2016.

Medlemmarna fördelar sig enligt 106 ordinarie, 28 familjemedlemmar samt 8 ungdomsmedlemmar.

Sammanträden

Styrelsen har sammanträtt 9 gånger. Därav 1 konstituerande och 2 kombinerade med medlemsmöte.

Ekonomi

Klubben har en god, stabil ekonomi, men verksamhetsåret har gett ett negativt resultat och understigit planerad budget. Utförlig redogörelse ges i den ekonomiska rapporten.

Övrigt

Inga avhopp har gjorts i styrelsen under året.

Den planerade verksamheten har fungerat bra. Styrelsen har ansvaret för serveringssektorn tillsvidare och det har fungerat bra, så styrelsen fortsätter med detta.

 

Styrelsen år 2016

Linda Karlsson           Gun Svensson             Mia Sandqvist

Anders Nilsson           Annette Roos              Pia Svensson             

Susanne Karlsson        Vega Äng                   Madelene Jonsson

  

Tävlingssektorns verksamhetsberättelse för år 2016

Två bruksprov har hållits under året, ett i spår högre, lägre klass

och ett i sök, lägre, högre, elitklass.

I spårtävlingen var det 10 deltagare och i söktävlingen var det

sammanlagt 9 startande.

Appelltävlingen som skulle hållits i april fick liksom föregående år

ställas in pga. för få anmälningar.

Två lydnadstävlingar klass 1-elit har hållits i Atomhallen, första i

mars med 25 startande och den andra i november med 38 deltagare.

Dessutom hade klubben en kvällstävling i maj klass 1-2 med 11

deltagare.

KM i lydnad planerades att hållas i augusti men ställdes in då intresset

var lågt med få anmälda.

För tävlingssektorn: ___________________________________

Birgitta Persson

 

Verksamhetsplan för lydnad och bruks år 2017

Lydnadstävling startklass-klass 3 kvällstävling 2 maj

Lydnadstävling startklass-klass 3 i Atomhallen 26 november

Spårtävling elitklass 7 maj

Söktävling lägre-elitklass 13 augusti

 

Verksamhetsberättelse för Rallylydnad 2016


Klubben har inte haft några kurser Vår/Höst, testade med en prova på dag men endast 1 anmälde intresse, så den ställdes in.

Klubben anordnade en officiell rallylydnadstävling 6/6 med 84 starter fördelade på samtliga 4 klasser. Domare var Martina Eberhardt. Tack alla klubbmedlemmar som hjälpte till.                   

Rallyskyltar och vagnen finns tillgänglig om man vill träna rally på måndagkvällarna (allmän träning).

 

Rallylydnadens verksamhetsplan för 2017

1 st rallylydnadstävling planeras att genomföras, datum är ej bokat.              

 

Ekenässjön 29/1 2017

Susanne Karlsson

  

 

Stugsektorns verksamhetsberättelse 2016 

Det som har hänt i denna sektor under 2016:

Städdag den 17 april, då städade vi upp runt stugan och rensade ur i bodarna.

Vi fick hjälp med gräsklippning av frivården under sommaren och Anders N klippte  två gånger.

Djurkyrkogården har klippts 2 gånger och gamla döda träd har sågats ner.

Städdag av stugan den 9 november.

Planket som vi beslutade om har inte satts upp då det är svårt att få till en bra plats till det.

  

Stugsektorns verksamhetsplan 2017

2 lampor på planen måste lagas

Planerar att köpa in ny gräsklippare

 

Vrigstad 2017-02-09

  

_________________________________________________________________

Anders Nilsson

  

Verksamhetsberättelse utbildningssektorn 2016

Det har hållits 2 träffar tillsammans med instruktörerna och detta för att planera årets kursutbud och under 2016 har det hållits totalt 4 kurser och 2 st prova på dagar med sammanlagt 52 deltagare.

 

Våren 2016

1 st Valpkurs

1 st Allmänlydnad

 

Hösten 2016

1 st valpkurs

1 st allmänlydnad

1 st prova på spår

1 st prova på sök

 

Enkätundersökningar har gjorts för att utvärdera vad vi kan förbättra till framtida kurser och detta har delgivits styrelse och instruktörer.

Kurserna är redovisade till studiefrämjandet.

 

Verksamhetsplan utbildningssektorn Sävsjö Brukshundklubb 2017-02-19

Klubben är fortfarande i stort behov av att utbilda instruktörer.

Linda Karlsson kommer starta upp sin utbildning till instruktör i februari.

Vi kommer höja priserna på kurserna till 1000 kr/kurs och bok ingår i valpkursen.

 

Kurser till våren blir:

Valpkurs

Allmänlydnad (inte riktigt klart)

Rallylydnad

Sökkurs

 

Klubbens stora mål är att försöka utbilda fler instruktörer så vi kan utöka kursutbudet som efterfrågas.

Information till de som vill anmäla ligger ute på hemsidan och affischer sätts upp runt om i kommunen. Det kommer även läggas ut på sociala medier.

 

För utbildningssektorn

Linda Karlsson      

 

RUSsektorns verksamhetsberätelse för 2016 

Vi har under hösten haft ett MH arrangerat av klubben med inhyrda figuranter, inhyrd testledare och inhyrd beskrivare.

Det var en uppfödarbeskrivning med 8 hundar.

Inget nytt material har inhandlats och inga funktionärer har utbildats.

  

RUSsektorns verksamhetsplan 2017

Sektorn vilande tills vidare då klubben inte har några funktionärer för tillfället.

Rörvik 2017-02-09

  

___________________________________

Marie-Anne Johansson

 

Agilitysektorns verksamhetsberättelse 2016

Ingen kurs eller tävling har hållits under 2016.

 

Agilitysektorns verksamhetsplan 2017 

Ev en inofficiell agilitytävling i höst om det inte kolliderar med annan närliggande tävling 

Rörvik 2017-02-09

 

_____________________________________

Rolf Johansson

                       

 

Valberedningens förslag till Sävsjö Brukshundklubbs årsmöte 2017

Föreslagna personer är personligen tillfrågade och har gett sitt samtycke för gällande tidsperiod.

 

Styrelseuppdrag          Tidsperiod     Namn                      Kommentar

Ordförande                  1 år           Linda Karlsson           Omval

Ledamot/vice ordf.      2 år           Anders Nilsson           Omval

Ledamot/sekre.           2 år           Marie Sandqvist          Omval

Ledamot                     2 år           Anette Blomqvist        Nyval

Suppleant                   2 år           Vega Äng                   Omval


Revisor                       1 år       Bernt-Olof  Karlsson         Omval     

Revisor                       1 år        Ann-Mari Fanger            Omval


Valberedning             

Ledamot/sammankallande     1år         ------------------------------

Ledamot                               1år        ------------------------------


Sitter kvar i styrelsen: Gun Svensson/kassör

                                     Anette Roos/ledamot

                                     Susanne Karlsson/ledamot

                                     Madelene Jonsson/suppleant

Valberedningen:             Peter Arnesson


 

Valberedningen 2016/2017

Birgitta Persson, Peter Arnesson, Maria Pettersson

 

Sävsjö   BK  2016        
Budget för 2017        
   Budget 2016  Utfall 2016  Budget 2017   
Medlemmar        
Medlemsavgifter      8 000,00 kr            11 515,00 kr                  10 000,00 kr  
Övriga kostnader -    4 000,00 kr -           3 555,45 kr -                 5 000,00 kr  
Atomhallen                 -   kr -              495,00 kr                             -   kr  
medlemsaktivitet -    3 000,00 kr -           1 133,00 kr -                 3 000,00 kr  
         
överskott      1 000,00 kr              6 331,55 kr                  2   000,00 kr  
         
         
RUS        
         
Överskott      1 240,00 kr              1 279,00 kr                             -   kr  ingen  
         
         
Tävlingssektorn        
Anmälningsavg    22 300,00 kr            21 035,00 kr                  14 075,00 kr  
Arvoden, Mat, Priser, -  10 250,00 kr -           8 920,90 kr -                 8 380,00 kr  
Atomhallen, Material -    2 500,00 kr -           3 195,70 kr -                 1 500,00 kr  
registreringsavg -    6 175,00 kr -           5 740,00 kr -                 3 300,00 kr  
Utbildning                 -   kr -           1 500,00 kr                             -   kr  
Övriga kostnader                 -   kr -              493,20 kr                             -   kr  
         
överskott      3 375,00 kr             1 185,20 kr                       895,00 kr  
         
         
Rallylydnadssektorn        
anmälningavg    17 700,00 kr              9 460,00 kr                  10   000,00 kr  
Arvode,Mat, priser -    6 100,00 kr -           4 029,00 kr -                 4 000,00 kr  
utbildning funktionärer                 -   kr                        -   kr                             -   kr  
registreringsavg -    6 500,00 kr -           6 555,00 kr -                 3 500,00 kr  
övriga kostnader                 -   kr -              140,00 kr                             -   kr  
         
Underskott      5 100,00 kr -           1 264,00 kr                  2   500,00 kr  
         
         
Agility        
överskott -   1 000,00 kr -              206,70 kr                               -   kr  ingen 
         
         
         
         
         
         
         
         
   Budget 2016  Utfall 2016  Budget 2017   
Utbildningssektorn        
Kursavgifter    40 000,00 kr            20 215,00 kr                  20 000,00 kr  
Instruktörer -    4 000,00 kr -           1 863,00 kr -                 1 500,00 kr  
utbildning   -  10 000,00 kr   -                 2 500,00 kr  
Övriga kostnader -    3 000,00 kr -           3 066,00 kr -                 2 000,00 kr  
         
Kursböcker                 -   kr -              754,00 kr                             -   kr  
Överskott    23 000,00 kr            14 532,00 kr                14 000,00   kr  
         
Serverings- stugsektorn        
Försäljning    20 000,00 kr            13 961,00 kr                  14 000,00 kr  
Inköp -  10 000,00 kr -         12 415,98 kr -                 9 000,00 kr  
Överskott    10 000,00 kr              1 545,02 kr                  5   000,00 kr  
         
Övrigt        
Bidrag      3 000,00 kr              2 000,00 kr                   2 000,00 kr  
övrig   försäljning         200,00 kr      
         
Stuguthyrning         500,00 kr              5 300,00 kr                   6 000,00 kr  
Underhåll -    5 000,00 kr      
         
El, Sophämtn, Vatten/Avlopp -  16 000,00 kr -         14 249,00 kr -                15 000,00 kr  
Gräsklippning -    3 000,00 kr -           1 660,07 kr -                 1 500,00 kr  
Telefon -    2 500,00 kr -           1 897,00 kr -                 1 900,00 kr  
Försäkring -    9 000,00 kr -           8 133,00 kr -                 8 200,00 kr  
Övriga kostn fastigheten                 -   kr -                79,00 kr    
         
Djurkyrkogården      5 000,00 kr              4 924,00 kr                   5 000,00 kr  
         
Övriga intäkter                 -   kr                 295,20 kr    
Övriga kostnader -  10 000,00 kr -         10 557,55 kr -                15 000,00 kr  
         
Bank -    4 000,00 kr -           3 360,50 kr -                 4 000,00 kr  
ränta         200,00 kr                        -   kr                             -   kr  
         
         
Underskott - 40 600,00 kr -         27 416,92 kr -             32 600,00   kr  
         
Medlemmar      1 000,00 kr     6 331,55 kr        2 000,00 kr  
RUS      1 240,00 kr     1 279,00 kr                      -   kr  
Utbildningssektorn    23 000,00 kr   14 532,00 kr      14 000,00 kr  
Tävlingssektorn      3 375,00 kr     1 185,20 kr           895,00 kr  
Rallylydnadssektorn      5 100,00 kr -   1 264,00 kr        2 500,00 kr  
Agilitysektorn -   1 000,00 kr -      206,70 kr                      -   kr  
Serveringsektorn    10 000,00 kr     1 545,02 kr        5 000,00 kr  
Övrigt - 40 600,00 kr - 27 416,92 kr -    32 600,00 kr  
Resultat      2 115,00 kr -4 014,85 kr -   8 205,00 kr