Protokoll fört vid Sävsjö Brukshundsklubbs årsmöte, 2020-02-23

 

Protokoll

Närvarande:

16  medlemmar

§1     Linda Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§2    Linda Karlsson valdes till mötesordförande

§3    Helene Strömqvist valdes till mötessekreterare

§4     Jan Levin och Syrene Levin valdes till justeringsmän samt rösträknare

§5   Beslutande om närvaro- och yttranderätt för icke klubbmedlemmar krävdes ej, då alla  närvarande var medlemmar

§6   Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst

§7  Dagordningen fastställdes

§8a  Styrelsens och sektorernas verksamhetsberättelser lästes upp.

  8b  Kassörens berättelse lästes upp

  8c  Revisorernas berättelse lästes upp

§9  Balans och resultaträkning fastställdes

§10  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet

§11a  Budgeten för 2020 gicks igenom

  11b  Medlemsavgiften för 2021 diskuterades 

§12  Budgeten fastställdes. Beslut togs att klubbavgiftens storlek för 2021 ska ligga kvar på 125 kr

§13  Sektorernas verksamhetsplaner  för 2020 lästes upp

§14  Val av ordförande, tre ordinarie ledamöter på 2 år, varav en ska vara kassör, samt en suppleant på 2 år.

       Ordförande              Linda Karlsson         omval 1år

       Kassör                       Gun Svensson          omval 2år

      Ordinarie ledamot   Jan Levin                   omval 2år

      Ordinarie ledamot   Inga Elmersson        omval 2år

      Suppleant                 Mikael Persson        omval 2år

§15  Val av revisorer och revisorsuppleant

         Revisor                       Berndt-Olof Karlsson           omval  1år

        Revisor                        Ann-Mari Fanger                  omval  1år

§16  Valberedning

         Birgitta Persson      Sammankallande                    omval  1år

§17  Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16

§18  Övriga frågor som togs upp:

         Förslag kom om att en ledamot i styrelsen är kontaktperson för varje sektor

        Det diskuterades om att ha blåbärstävlingar i agility, och önskan om förslag på datum

        Förslag kom upp på olika aktiviteter inför klubbens 50-årsjubileum, bl.a. Visa upp oss på ”     Vårglada Sävsjö”, anordna ”Hundens dag” för allmänheten vid klubbstugan samt att vi     kan ha uppvisninmgar vid olika evenemang för att visa vad vi bjuder på.

        Alla ärenden tas upp på kommande styrelsemöte.

§19 Linda tackade för fortsatt förtroende och avslutade mötet.

        Därefter delades priser och plaketter ut.

 

______________________________                      ______________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                           Justerare Jan Levin

 

___________________________________                  _________________________________

Vid protokollet: Helene Strömqvist                                           Justerare  Syrene Levin

 

Protokoll  fört vid Sävsjö Brukshundklubbs årsmöte 2019-02-24

Närvarande 14 medlemmar

 

§ 1.  Linda Karlsson hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

§ 2.  Linda Karlsson valdes till mötesordförande.

§ 3.  Helene Strömqvist valdes till mötessekreterare.

§ 4.  Till justeringsmän tillika rösträknare valdes Marianne Johansson och Rolf Johansson.

§ 5.  Beslutande om närvaro- och yttranderätt för icke klubbmedlem krävdes ej, då alla      

        närvarande var medlemmar.

§ 6.  Årsmötet befanns vara stadgeenligt utlyst.

§ 7.  Dagordningen fastställdes.

§ 8a. Styrelsens och sektorernas verksamhetsberättelser lästes upp.

   8b. Kassörens berättelse lästes upp.

   8c. Revisorernas berättelse lästes upp.

§ 9. Balans- och resultaträkning fastställdes.

§ 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 11a. Budgeten för 2019 gicks igenom.

   11b. Medlemsavgiften diskuterades för 2020.

§ 12. Budgeten fastställdes. Beslut togs att klubbavgiftens storlek för 2020 skall ligga kvar på

         125 kr.

§ 13. Sektorernas verksamhetsplan för 2019 lästes upp

§ 14. Val av ordförande, tre ordinarie ledamöter, varav en ska vara sekreterare, och en  

          suppleant.

         Ordförande                Linda Karlsson                   omval 1 år

         Sekreterare                Helene Strömqvist              omval 2 år

         Ordinarie ledamot     Ancki Ekelund                   nyval 2 år

         Ordinarie ledamot     Anette Blomqvist               omval 2 år

         Suppleant                   Vega Äng                           omval 2 år

§ 15. Val av revisorer och revisorsuppleant:

         Revisor                      Berndt-Olof Karlsson         omval 1 år

         Revisor                      Ann-Mari Fanger                omval 1 år

§ 16. Valberedning

         Birgitta Persson         sammankallande                 omval 1 år

         Marie-Anne Johansson                                         nyval 2 år                            

§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-16.

§ 18. Övriga frågor som togs upp:

         Ska det betalas medlemsavgift när utomstående klubbmedlemmar tränar på vår

         anläggning

         Skylt om ”Skott-träning pågår” önskas

         Får Marie-Anne och Rolf Johansson köpa de gamla agilityhindrerna

         Önskan om flytt av förrådet som står längst upp på träningsplanen

          Alla ärenden tas upp på kommande styrelsemöte

§ 19. Priser och plaketter delades ut.

§ 20. Linda tackade för fortsatt förtroende och avslutade mötet.

 

 

_______________________________                         ________________________________

Ordf. Linda Karlsson                                                     Justeras. Marie-Anne Johansson

 

________________________________                       ________________________________

Vid protokollet: Helene Strömqvist                               Justeras. Rolf Johansson

 

Ekonomisk Verksamhetsberättelse för Sävsjö Brukshundklubb 2018

Resultatet för 2018 blev ett underskott med 44 819,47 kr.

Inkomsterna var 82 836,50 kr och utgifterna 127 655,97 kr.

Underskottet beror på inköp av gräsklippare, grästrimmer och avgift för avloppet med 54 075 kr.

Resultatet fördelar sig enligt bilagan.

Vid årets slut fanns följande på klubbens bankkonton

Föreningskonto                             22 673,53 kr

Placeringskonto                         139 779,83 kr

                                          

Totalt                                            162 453,36 kr

 

 

Styrelsen har tillsammans med sektoransvariga gjort en budget för 2019. Se bilaga.

 

Bodafors 2019-01-14

Gun Svensson

Sävsjö BK   20180101-20181231    
       
   Budget 2018  2018-12-31 Budget 2019
Medlemmar      
Medlemsavgifter                 10 000,00 kr              12 014,00 kr       12 000,00 kr
Övriga kostnader -                 5 000,00 kr -              3 994,00 kr -      5 000,00 kr
Atomhallen                              -   kr -                 297,50 kr                  -   kr
medlemsaktivitet -                 3 000,00 kr -                 563,00 kr -      3 000,00 kr
       
                    2 000,00 kr                  7 159,50 kr       4 000,00 kr
       
       
Tävlingssektorn      
Anmälningsavg                 16 375,00 kr              15 550,00 kr       14 000,00 kr
Arvoden, Mat, Priser, -                 8 500,00 kr -              7 496,00 kr -      7 000,00 kr
Atomhallen, Material -                 1 250,00 kr -              1 250,00 kr -      1 250,00 kr
registreringsavg -                 3 450,00 kr -              4 225,00 kr -      3 500,00 kr
Utbildning                              -   kr    
Övriga kostnader -                    400,00 kr -                 350,00 kr -         300,00 kr
       
                    2 775,00 kr                  2 229,00 kr       1 950,00 kr
       
       
Rallylydnadssektorn      
anmälningavg                   8 100,00 kr                             -   kr                  -   kr
Arvode,Mat, priser -                 3 100,00 kr                             -   kr                  -   kr
utbildning funktionärer                              -   kr                             -   kr                  -   kr
registreringsavg -                 3 000,00 kr                             -   kr                  -   kr
övriga kostnader                              -   kr                             -   kr                  -   kr
       
                    2 000,00 kr                             -   kr                  -   kr
       
       
Utbildningssektorn      
Kursavgifter                 24 950,00 kr              30 950,00 kr       34 400,00 kr
Instruktörer -                 1 500,00 kr -                 945,00 kr -      1 500,00 kr
utbildning   -                 2 500,00 kr -              1 050,00 kr -      2 500,00 kr
Övriga kostnader -                 2 000,00 kr -              1 541,00 kr -      2 000,00 kr
       
Kursböcker                              -   kr                    768,00 kr                  -   kr
                  18 950,00 kr                28 182,00 kr      28 400,00 kr
       
Serverings- stugsektorn      
Försäljning                 18 000,00 kr              15 626,00 kr       15 000,00 kr
Inköp -                 9 000,00 kr -              8 459,95 kr -      8 000,00 kr
                    9 000,00 kr                  7 166,05 kr       7 000,00 kr
       
       
       
       
       
       
       
       
   Budget 2018  2018-12-31 Budget 2019
Övrigt      
Bidrag                   2 000,00 kr                4 000,00 kr                  -   kr
övrig försäljning                              -   kr                    350,00 kr                  -   kr
       
Stuguthyrning                   5 000,00 kr                4 100,00 kr        4 000,00 kr
Underhåll -               10 000,00 kr                             -   kr -      5 000,00 kr
       
El, Sophämtn, Vatten/Avlopp -               16 000,00 kr -            14 678,00 kr -     15 000,00 kr
Gräsklippning -                    800,00 kr -              4 379,12 kr -      1 500,00 kr
Telefon                              -   kr -                    77,00 kr                  -   kr
Försäkring -                 7 000,00 kr -            11 178,00 kr -     11 000,00 kr
Övriga kostn fastigheten -               52 000,00 kr -            54 075,00 kr -     30 000,00 kr
       
Djurkyrkogården                              -   kr -                 656,00 kr                  -   kr
       
Övriga intäkter                              -   kr    
Övriga kostnader -                 8 000,00 kr -              9 244,40 kr -      8 000,00 kr
       
Bank -                 4 200,00 kr -              3 718,50 kr -      4 000,00 kr
ränta                              -   kr    
       
       
  -              91 000,00 kr -             89 556,02 kr -    70 500,00 kr
       
       
       
Medlemmar                   2 000,00 kr        7 159,50 kr       4 000,00 kr
Utbildningssektorn                 18 950,00 kr      28 182,00 kr      28 400,00 kr
Tävlingssektorn                   2 775,00 kr        2 229,00 kr       1 950,00 kr
Rallylydnadssektorn                   2 000,00 kr                    -   kr                 -   kr
Serveringsektorn                   9 000,00 kr        7 166,05 kr       7 000,00 kr
Övrigt -              91 000,00 kr -    89 556,02 kr -    70 500,00 kr
Resultat -              56 275,00 kr - 44 819,47 kr -    29 150,00 kr

 

Sävsjö Brukshundklubb

Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018

 

Medlemmar

Medlemsantalet har ökat något under 2018 och vi är nu 137 st. Vid 2017 års slut var vi 132 medlemmar en ökning med 4 %. Medlemmarna fördelar sig enligt 106 st ordinarie, 21 st familjemedlemmar och 10 st ungdomsmedlemmar.

Sammanträden

Styrelsen har sammanträtt  9 ggr.  Därav 1 konstituerande, 1 extrainsatt möte om hemsidan och utöver dessa styrelsemöten har vi haft 2 st medlemsmöten.

Ekonomi

Klubben har en god och stabil ekonomi. Verksamhetsåret har gett ett negativt resultat. Trots det negativa resultatet blev det bättre än budgeterat. Utförlig redogörelse ges i den ekonomiska rapporten.

Övrigt

Den planerade verksamheten har fungerat tillfredsställande.

Styrelsen har under 2018 haft ansvaret för serveringssektorn men kommer nu överlåta detta till Anette Blomqvist.

 

Styrelsen år 2018

Linda Karlsson            Anders Nilsson           Gun Svensson

 

Helene Strömqvist      Anette Blomqvist        Vega Äng

 

Mikael Persson           Jan Levin                    Inga Elmersson

Stugsektorns verksamhetsberättelse 2018

Klubben har installerat 2 st robotgräsklippare som klipper stora planen. De har fungerat bra efter lite småjusteringar på planen då de fastnat på en del platser.

Åkgräsklipparen har fått en större service under året.

Städdag 29 april vi städade både utanför och inne i stugan.

Djurkyrkogården har klipps 1 gång under året.

 

 

 

Verksamhetsplan stugsektorn  2019-02-24

Under 2018 har vi fått åläggande om att rätta till avloppsfiltreringen och beslut är taget att vi lägger ner en sluten tank istället för att gräva ner filtreringen. Mikael Persson har lämnat in offert på detta och bidrag är sökt hos kommunen.  Planen är att utföra detta arbete under första halvåret 2018.

Även vattenbrunnen skall fräschas upp med rengöring och ett nytt lock.

Räcket på verandan skall målas under året.

 

För Stugsektorn

Anders Nilsson          

Tävlingssektorn för bruks och lydnad Verksamhetsberättelse för år 2018

 

Som föregående år har klubben ordnat med två bruksprov. Ett kombinerat lägre och högre klass spårprov den 5 maj samt en söktävling den 12 augusti med lägre, högre och elitklass. Totalt med 19 deltagare, 9 i spårprovet och 10 i söktävlingen.

Två lydnadstävlingar med alla klasser har hållits, en kvällstävling den 8 juni samt en i Atomhallen den 18 november. Totalt samlade de 33 deltagare, 14 på kvällstävlingen och 19 deltog på tävlingen i Atomhallen.

KM i lydnad, startklass hölls 21september. Sammanlagt 11 hundar deltog. Anita Andersen dömde.

Deltagare i lydnaden i Atomhallen kan konstateras har sjunkit drastiskt de senaste åren. Spekuleras kan om de finare hallarna med värme har bidragit till minskningen.

Ett tack till alla funktionärer som ställer upp, ingen nämnd ingen glömd. Er medverkan krävs för att genomförandet av klubbens tävlingar ska kunna ske.

Inga utbildningar har skett under året.

Utbildningsbehovet av framförallt tävlingssekreterare är påtaglig.

 

 

För tävlingssektorn: __________________________________

                                    Birgitta Persson

 

Tävlingssektorn för bruks och lydnad

 

Verksamhetsplan för år 2019

 

 

 

Spårtävling elitklass söndag 5 maj

 

Söktävling lägre, högre, elitklass söndag 11 augusti

 

Lydnad startklass-klass 3 fredag 7 juni, kvällstävling

 

Lydnad startklass-klass 3 söndag17 november, Atomhallen

 

KM i lydnad, startklass

 

KM i bruks, spår appellklass

 

 

 

För Tävlingssektorn:_____________________________

 

                                   Birgitta Persson

 

Verksamhetsberättelse utbildningssektorn 2018

Det har hållits 1 träff tillsammans med instruktörerna för planering av kursutbudet för 2018. Och under 2018 har det hållits totalt 6 kurser med totalt 51 deltagare.

Våren 2018

1 st valpkurs, 11 deltagare

1 st allmänlydnad, 10 deltagare

 

Hösten 2018

2 st valpkurser, 19 deltagare

1 st prova på kurs, 7 deltagare

1 st rally kurs, 4 deltagare

 

Enkätundersökningar har gjorts för att utvärdera vad vi kan förbättra till framtida kurser och detta har delgivits styrelse och instruktörer. Kurserna är redovisade till studiefrämjandet.

Den 24 november var 3 stycken instruktörer på inspirationsdag för Maria Brandel som gick igenom sin nya kursbok. En mycket givande dag.

 

Verksamhetsplan utbildningssektorn Sävsjö Brukshundklubb 2019-02-24

Kurser till våren blir:

2 Valpkurs

1 st Fortsättningskurs

1 st Rallylydnad

1 st Trivselkurs

 

Klubben är fortfarande i stort behov av att utbilda instruktörer.

Styrelsen för gärna se över om vi kan ta in någon instruktör utifrån för att kunna utöka vårt kursutbud med bla nosework.

Information till de som vill anmäla ligger ute på hemsidan, sociala medier och affischer sätts upp runt om i kommunen.

För utbildningssektorn

Linda Karlsson        

Verksamhetsberättelse för Rallylydnad 2018.

 Det har inte varit någon verksamhet under året.Det har funnits en vagn att tillgå på måndagsträningarna med skyltar och konor.

 

Planering för 2019                              

En rallylydnadskurs för nybörjare  på 6 kurstillfällen.

Får se om det finns intresse för tävling till hösten.

 

……………………….

Susanne Karlsson

 

Verksamhetsberättelse för Agility 2018.

Ingen aktivitet