Konstituerande styrelsemöte  2023-02-19

Närvarande: Anders Bahls, Marianne Lindblom,                    Ej närvarande: Jan Lewin, Malin Floengård,
Gun Svensson, Annelie Carlsson, Jeanette Claesson,             Anette Blomqvist
Mikael Persson, Anna Dahlberg

 

§1    Mötet öppnas

        Ordförande Anders Bahls välkomnar alla och öppnar mötet.

§2    Upprop och presentation av styrelsen

         Ordförande:   Anders Bahls (AB)

         Vice ordförande: Jan Lewin (JL)

         Sekreterare:  Marianne Lindblom (ML)      

         Kassör:  Annelie Carlsson (AC)                                             Biträdande kassör: Gun Svensson (GS)

         Ledamot:  Malin Floengård (MF)          

         Ledamot:  Jeanette Claesson (JC)             

         Ledamot:  Anette Blomqvist (AB)             

         Suppleant:  Mikael Persson (MP)         

         Suppleant:  Anna Dahlberg (AD)          

         Revisor:   Ann-Mari Fanger              

         Revisor:   Linda Karlsson              

§3     Val av justerare

Annelie Carlsson valdes att justera dagens protokoll

§4     Ansvarig / kontaktperson i sektorer

         Utbildning: Linda Karlsson         

         Hus: Mikael Persson                      

         Tävling: Birgitta Persson                 

         Agility: Jan Lewin              

         Rallylydnad: Anna Dahlberg         

         Servering: Anette Roos            

Web: Malin Floengård    (Gun sköter den gamla hemsidan, nya klubbwebben är på G)

Medlemsansvarig: Annelie Carlsson                                                           

sign.

 

§5 Val av distriktsombud

Styrelsen beslutade att utse:    
Distriktsombud: Anders Bahls
Suppleant: Marianne Lindblom    

§6 Val av firmatecknare

Styrelsen beslutade att utse följande personer som firmatecknare:

Anders Bahls 

Annelie Karlsson 
Gun Svensson 

Att företräda föreningen var för sig i samtliga frågor. Detta beslut innebär bland annat, men inte enbart att företräda föreningen gentemot Swedbank AB och att utse behörighetsadministratörer och företagsanvändare i föreningens internetbank.

§7 Protokollförande

Efter godkännande av protokoll av ordförande och justerare, mejlar sekreteraren protokollen till övriga styrelsen samt sektorsansvariga. Protokoll skall skrivas inom två veckor efter gällande möte.

§8 Uppdatering av klubbens styrelseledamöter, sektorsansvariga, adresser m.m till SBK centralt

Gun ombesörjer uppdateringen av styrelseledamöter, sektorsansvariga, adresser m.m. till SBK centralt.

§9 Övriga frågor

Gräsklipparna – diskussion om att försöka sälja dessa först. MP ordnar med annons som GS lägger ut på klubbens FB först under 2 veckor, därefter Marketplace.

§10 Planering och kallelse styrelsemöten

Vid varje möte bestäms tid för nästkommande möte. Ordförande skickar sms för påminnelse dagen innan, alt. samma dag som mötet ska äga rum.

§11 Nästa styrelsemöte

Blir vecka 11, 16 mars kl.19:00 i klubbstugan       

§12 Mötet avslutas

 

 

Styrelse/Budgetmöte 2023-01-12

§ 1. Mötet öppnas

Ordförande Anders Bahls öppnar mötet. Välkomnar närvarande ifrån styrelsen och blivande kassör Annelie Carlsson

Närvarande: Anders Bahls, Gun Svensson, Anette Blomqvist, Jan Lewin, Malin Floengård, Anna Dahlberg, Mikael Persson, Annelie Carlsson

§ 2. Val av justerare

Till protokolljusterare valdes Anna Dahlberg och sekreterare Malin Floengård

§ 3. Hemsidan

Väntar på svar ifrån svenska brukshundsklubben om när vi kan på live med hemsidan. Bestämmer att vi betalar en månad till på nuvarande hemsida via hundpoolen för att vara säkra på att vi har båda igång samtidigt under en period. Betalar för domännamnet vis loopia 1 år till.

§ 4.Ekonomi/Budget 2023

Gun lade fram ett förslag på Budgeten för 2023. Budgeten gicks igenom och några små justeringar gjordes.

§ 5. Sektorerna

§ 6. Årsmötet

Årsmötet är den 19/2, anmälan senast 10/2. Pga att nuvarande sekreterare har avgått behövs en ny sekreterare ordnas, helst innan årsmötet.

Verksamhetsberättelse ska skickas till Gun senast 9/2.

Mapparna till årsmötet ordnar Gun, Anette och Annelie med

Bestämmer att det kommer bjudas på fralla med pålägg till årsmötet, Anders ordnar med inköp av detta.

§ 7. Ansvarsområden

Ingen nya medlemsansvarig bestäms, behöver tas över då Gun avgår.

Annelie tar över ansvar gällande uthyrning. Anders tar över ansvar över nycklar. Ansvar över mailen behåller Gun tills vidare.

§ 8. Övriga frågor

§ 9. Mötet avslutas

Anders avslutar mötet.

Styrelsemöte 10/10 oktober 2022

Närvarande:   Från styrelsen: Anders Bahls, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Anette Blomqvist, Mikael Persson, Jan Levin, Malin Floengård, Anna Dahlberg

 §1    Mötet öppnas:

        Anders öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Mikael Persson blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Kommunen har skickat ett frågeformulär om energiförbrukning, energisparåtgärder och inbjudan till energifrukost.

§4     Ekonomisk rapport:

         På våra konton finns sammanlagt  205 728,08 kr

§5     Rapport från sektorerna:

         Utbildning:

           Kurserna är avslutade. Utbildning ligger nere under vintern.

Tävling:

Lydnadstävlingen är 20/11 i Atomhallen. Linda har bokat tre tillfällen för träning i Atomhallen, 50 kr/gång.

Vetlanda bjuder in våra medlemmar att träna med dem i Atomhallen varannan onsdag fr.o.m. 2/11, till en kostnad av 30kr/gång.

         Rallylydnad:   --------------

         Agility: Helgen v.41 tas hindren in. Hinderparken måste ses över och kolla med        hundungdom om lagning av balanshindret.     

         Servering:  ------------

Anläggning:  

Vi har problem med gräsklipparna. Råttor har gnagt sönder stationen. Vi startar diskussionen om hur det ska bli med gräsklippare i vår.

 

         PR/Hemsida:

       Malin har fått en utbildning om vår nya hemsida, men hon vet inte när den nya ska tas i bruk.

 

§6     Övriga frågor:  

Årsmötesdatum måste bestämmas. Vi beslutar att det blir 19 februari 2023, kl. 15.00.

Vår plan är jättedålig och vi måste göra iordning den. Kommunen är villig att sponsra många ton matjord till planen. De har även erbjudit sig att köra ut en viss del hit. Vi har fått ett pris från entreprenör på ca 7000-12000 för att anlägga banan. Sedan tillkommer gräsfrö, diesel mm. Vi beslutar att planen ska göras i ordning.

Anders har blivit ombedd att häva beslutet att vi inte ska hyra ut stugan. Om de står för kostnader för extra tömningar är det ok för styrelsen. Vi beslutar att om de som hyr står för det får man hyra stugan.

Anders ska ansöka om förtjänsttecken. Vi vill även premiera Tommy för allt arbete på stugan. Anette fixar middag på Sandsjöbaden till honom.

§7     Nästa möte:

         Medlemsmöte 4/12 kl 15.00. Det bjuds på litet julbord. De som vill vara med på paketlek tar med julklapp av ett värde på ca 50 kr.

§8     Mötet avslutas:

Styrelsemöte 29/8 2022

Närvarande:   Från styrelsen: Anders Bahls, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Anette Blomqvist, Jan Levin, Malin Floengård, Ancki Ekelund, Anna Dahlberg

 §1    Mötet öppnas:

        Anders öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Anna Dahlberg blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

          --------------

§4     Ekonomisk rapport:

         På våra konton finns sammanlagt  198 026,42 kr

§5     Rapport från sektorerna:

         Utbildning:

          Kurserna är igång och de är nästa fulla. Intresse för instruktörsutb. finns. Vi får kolla upp det inför nästa säsong.

Tävling:

Tävling i Atomhallen i november. Anders pratar med Linda om att boka hallen även för träningstillfällen.

         Rallylydnad:   --------------

         Agility:       

         Blåbärstävling går av stapeln i helgen.

         Servering:     

  Serveringen går bra. Vi slänger det som finns kvar i frysen inför vintern, och stänger sedan av den

Anläggning:  

Gräsklipparen har varit på reparation, så nu funkar den.

         PR/Hemsida:

------------------

 

§6     Övriga frågor:  

En diskussion om studiecirkel påbörjades, men vi fortsätter diskussionen längre fram. Malin och Janne får uppdraget att titta på ett eventuellt upplägg.

Vi diskuterade hu vi ska få upp intresset för lydnadsträning.

Kanske ett KM i början av oktober? Vi jobbar vidare med den frågan

          

§7     Nästa möte:

         Nästa möte 3/10 19.00

§8     Mötet avslutas:

         Anders tackar för visat intresse och avslutar mötet

Styrelsemöte 30/6 2022

Närvarande:   Från styrelsen: Anders Bahls, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Ancki Ekelund Jan Levin, Malin Floengård, Mikael Persson, Anna Dahlberg

§1    Mötet öppnas:

        Anders öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Jan Levin blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

          Ingen post av vikt

§4     Ekonomisk rapport:

         På våra konton finns sammanlagt 175 499,06 kr

§5     Rapport från sektorerna:

         Utbildning:

          Vi diskuterar om vad kursavslutningarna får kostar. Vi beslutar att höja kursavgiften med 100 kr som ska gå till kursdeltagarna. Vi beslutar även att instruktörerna får fika gratis under kurstillfällena. Vi beslutar att följa skatteverkets regler när det gäller milersättning. Det finns beslut på att instruktörer och domare får milersättning.

           Vi kommer föra en diskussion med utbildningssektor om vad de skulle uppskatta som uppmuntran för instruktörerna.  Anders meddelar Linda så att utbildningssektorn tar diskussionen och sedan meddelar styrelsen om önskemål.

Tävling:

Söktävling är planerad 7/8.

         Rallylydnad:   --------------

         Agility:       

          Blåbärstävling 28/8. Kostnad 50 kr/lopp. Agilitysektor pratar med serveringssektorn om   vad som behöver köpas in till tävlingen.

         Servering:     

  --------------

Anläggning:  

----------------------

 

         PR/Hemsida:

         Malin blir hemsideansvarig när vi går över till SBK central.

 

§6     Övriga frågor:  

          Vi diskuterar om vi vill visa upp föreningen på Sävsjö stadsfest 3/9. Vi beslutar att vi tackar nej till erbjudandet.

           Vi måste göra ett klippschema. Anders och Jan gör ett schema.

           Prova på dagen är 20/8. De har bestämt sig för att det är för medlemmar. Tanken är att man startar med medhavd frukost, och avslutar med gemensam grill. Hur vi gör med lunchen förs vidare diskussioner om. Ansvariga ska ha ännu ett möte.

          

§7     Nästa möte:

         18/8 18.00

§8     Mötet avslutas:

         Anders tackar för visat intresse och avslutar mötet

Medlemsmöte 2022-05-30

 

§ 1. Ordförande Anders B öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Närvarande i styrelsen, Gun S, Anders B, Ancki E, Malin F, Janne L och Anette B utöver styrelsen var det 10 medlemmar närvarande.

§ 2. Till sekreterare valdes Linda K

§ 3. Ekonomisk rapport

* Likviditeten är god och på kontot fanns det 184 732,06 kr per den 30/5.

* Medlemsregistret fungerar dåligt. Dålig kommunikation och registreringsavgifterna från lydnadstävlingen i november har ej justerats.

§ 4. Hemsida

* SBK har upprättat en hemsida till klubbarna och vi får ta ställning till om vi ska byta från nuvarande till SBK s. SBK s är nästan dubbelt så dyr men innehåller många fördelar. Vår hemsida är betald tills vidare så beslut kan tas längre fram.

* Malin F valdes till att sköta hemsidan framöver.

§ 5.Tävling

* Birgitta P har skickat in tävlingarna för år 2023 och det blir i vanlig ordning 2 lydnadstävlingar, 1 bruks spår och 1 bruks sök. Klubben behöver utbilda tävlingssekreterare och Anna Karin P är intresserad och kommer gå bredvid på vår lydnadstävling den 3/6. Ancki E blir helt klar tävlingssekreterare i lydnad efter denna tävling.

§ 6 Övriga frågor

* Anna Karin P har önskemål om att bygga en parkourbana. Detta är ok för styrelsen och vi försöker plocka ihop gratis materia till början och behöver något köpas till så tas kontakt med styrelsen för beslut.

* En aktivitetsdag skall ordnas för att erbjuda våra medlemmar att prova på olika hundsporter. En grupp tillsattes med Janne L, Sylvia E, Ancki E, Helene och  Anna Karin P. De kommer jobba fram ett datum och vilka aktiviteter som ska erbjudas.

* Våra båda två tält är utlånade till Värnamo BK som genomför lydnads och rallylydnads SM 16-19/6.

§  Ordförande Anders B avslutade mötet och därefter bjöd klubben grillat.

 

 

Konstituerande styrelsemöte, Sävsjö Brukshundsklubb, 20220317

 

Protokoll

Närvarande:

Anders Bahls, Mikael Persson, Anette Blomqvist, Ancki Ekelund, Gun Svensson, Anna Dahlberg, Helene Strömqvist, Jan Levin

§1     Mötet öppnas

         Ordförande Anders Bahls öppnar mötet.

§2     Upprop och presentation av styrelsen

         Ordförande:          Anders Bahls (1/1 år)

         Vice ordförande:  Jan Levin (2/2 år)

         Sekreterare:          Helene Strömqvist (1/2 år)

         Kassör:                   Gun Svensson (2/2 år)

         Ledamot:                Anette Blomqvist (1/2år)

         Ledamot:                Malin Floengård (Fyllnad 1 år)

         Ledamot:                Ancki Ekelund (1/2 år)

         Suppleant:             Mikael Persson (2/2 år)

         Suppleant:             Anna Dahlberg (1/2 år)

         Revisor:                  Bernt-Olof Karlsson (1/1 år)

         Revisor:                  Ann-Mari Fanger (1/1 år)

§3     Val av justerare

          Mikael Persson tillsammans med Ordförande Anders Bahls

§4     Ansvarig / kontaktperson i sektorer

         Utbildning:             Linda Karlsson

         Hus:                         Mikael Persson

         Tävling:                   Birgitta Persson

         Agility:                    Jan Levin

         Rallylydnad:          Ancki Ekelund

         Servering:              Anette Blomqvist

        

         Web:                       Gun + Vakant

         Medlemsansv:       Gun Svensson och Ancki Ekelund

 

§5   Val av distriktsombud

       Distriktsombud:   Anders Bahls och Jan Levin

       Suppleanter:        Helene Strömqvist och Mikael Persson

§6   Val av firmatecknare

       Det beslutades att Anders Bahls  och Gun Svensson tecknar klubbens konton var för sig.

§7   Protokollförande

       Efter godkännande av protokoll av ordförande och justerare, mailar sekreteraren

       protokollen till övriga styrelsen samt sektorsansvariga. Protokoll skall skrivas

       inom två veckor efter gällande möte.

§8   Uppdatering av klubbens styrelseledamöter, sektorsansvariga, adresser m.m till

       SBK centralt

       Gun Svensson

§9   Övriga frågor

       Vi planerar in en städdag 24 april 10.00. Vi bjuder på korv.

§10  Planering och kallelse styrelsemöten

        Vid varje möte bestäms tid för nästkommande möte. Ordförande skickar sms för

        påminnelse dagen innan, alt. samma dag som mötet ska äga rum.

§11  Nästa styrelsemöte

         21 april 18.00

§12  Mötet avslutas

         Anders Bahls tackar förvisat intresse och avslutar mötet.

Styrelsemöte 21/2 2022

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Inga Elmersson. Utom styrelsen: Anders Bahls

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

        Gun blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Information om att bli rallylydnadsinstruktör, ligger på hemsidan.  Det har kommit en förfrågan från Värnamo om att få låna scanner och tält. Vi lånar ut 2 tält.

Information från SBK

§4     Ekonomisk rapport:

         På våra konton finns sammanlagt  154 277,09.

           Vi ska se över om vi kan binda elavtalet i sommar.

§5     Rapport från sektorerna:

         Utbildning: 

          Kurserna är fulla. De börjar v.12, utom Agilityn som startar v. 14.

          Kurserna kostar 1000 kr för 6 ggr

          Det kom förslag på organiserade hundpromenader och hundmöten. Vi jobbar vidare     med förslaget till våren.

           Tävling:

Det är lugnt i tävlingssektionen fram till maj, då spårtävlingen går av stapeln.

         Rallylydnad:  

            ---------------

Agility:

---------------

          Servering:     

          Gun och Anette inhandlar till tävlingen. Vi ska se över priserna i kiosken.

 

Anläggning:   

Linda kollar upp om det snart är slamtömning. Är det så, ska vi skjuta upp den lite.

           PR/Hemsida:

Vi kör vår befintliga hemsida ännu ett år, så vi avvaktar med brukshundsklubbens egna tills den är klar.

§6     Övriga frågor:

På årsmötet bjuder vi på frallor och Linda fixar en kaka.

Vi samlar ihop lite saker som vi har och skickar till hundstallet i Skåne.

Anders och Janne åker på distriktmötet.

§7     Nästa möte:

         Årsmöte 17/3 kl. 18.00

         

§8     Mötet avslutas:

         Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

Styrelse / Budgetmöte 2021-01-17

§ 1. Ordförande Linda K öppnar mötet – närvarande, Gun Svensson, Linda Karlsson, Anette Blomqvist, Ancki Ekelund. Utöver styrelsen var Birgitta Persson närvarande.

§ 2. Till protokolljusterare valdes Annette B och sekreterare Linda K.

§ 3. Skrivelser/Post

* Ingen att rapportera.

§ 4.Ekonomisk rapport/Budget 2022

* Likviditeten är god och på kontot fanns det 165 747,59 kr per den 31/12 - 2021. 

* Resultatet för 2021 hamnade på plus strax under 25 000 kr.

* Gun lade fram ett förslag på Budgeten för 2022. Budgeten gicks igenom och med några små justeringar beslutade styrelsen att presentera den på årsmötet. 

§ 5. Rapport/sektorerna

Utbildning

* Linda K kontaktar instruktörerna och ser till att kurserna till våren kommer ut. 

Tävling

* Birgitta P var med på mötet och tillsammans med styrelsen beslutades vilka priser som skall köpas in till 2022 års tävlingar.

* Lite nytt material till Lydnadstävlingar för 2022 behöver köpas in. Birgitta P ser över detta och återkommer till styrelsen.

Rallylydnad

Agility

Servering

Anläggningen

PR/Hemsida

§ 6 Övriga frågor

* Vi har fått förfrågan om vi vill ha samarbete med en försäljare av hundmat mot att vi exponerar deras logga på sociala medier och hemsida. Vi tog beslut att inte ingå något samarbete för tillfället då risken kan vara att fler lokala kommer och vill vara med och då försvinner vi själva under all reklam. Linda K meddelar dem om beslutet  

* Återigen diskuterades frågan om pris för årets mest allroundmeriterade hund. Nuvarande styrelse ser gärna att årets nybörjare eller liknande införs istället för att pusha nya hundförare att ta steget ut i tävlingsverksamhet.

* Beslutades att vi inte köper in någon mat till årsmötet pga covid 19 läget.

* Verksamhetsberättelserna skall vara Gun S tillhanda senast 10/2 - 2022

§ 7. Årsmötesdatum

* Årsmötet blir söndagen 20 Februari kl. 15.00

§ 8. Linda K avslutade mötet.

Styrelsemöte 9 nov 2021

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Ancki Ekelund, Anette Blomqvist, Jan Levin

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

        Jan blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Information om att bli avtalsinstruktör med Annelie Danberg. Inbjudan till lydnadskonferens. Inbjudan till ”Vill du lära dig mer om hundsporten Hoopers”.

§4     Ekonomisk rapport:

         På våra konton finns sammanlagt  173 840,42 kr

§5     Rapport från sektorerna:

         Utbildning: 

           ------------

           Tävling:

Det är 22 anmälda till lydnadstävlingen 21/11

         Rallylydnad:  

            ---------------

Agility:

Hindren ska plockas in kommande helg

          Servering:     

          Gun inhandlar till tävlingen.

Anläggning:   

           Klubben har haft problem med vattentillförseln och styrelsen har tagit beslut att Linda ordnar elektriker och material. Detta är nu åtgärdat och tryckvakten och strömbrytaren har bytts ut.

            Kommunen sponsrar med jord till planen. FBI är informerade om att det inte får hyra stugan nästa år.

           PR/Hemsida:

SBK håller på att göra en central hemsida, dit klubbarna ska kunna länka sina sidor till.

§6     Övriga frågor:

          Förtydligande av protokollet 27/9 gällande prisutdelning vid årsmötet:

         ” Styrelsen har tagit beslut på att enbart dela ut uppflyttningsplaketter och championatutmärkelse till de som tävlat under 2021 vid årsmötet. Styrelsen grundar detta beslut på coronapandemin som gjort att vi endast har haft ett halvt tävlingsår.

            Styrelsen har även tagit beslut på att endast dela ut priser och championat på grenar som ligger under SKK/SBK fr.o.m. 2021. Det är viktigt att de som är ute och tävlar representerar Sävsjö BK, vilket inte görs vid t.ex. jaktprov, viltspår, vallning m.m.

           Maria Karlssons vandringspris till årets mest allroundmeriterade hund är utdelat för gott och styrelsen har tagit beslut på att ej starta ett nytt vandringspris.  Diskussion har förts att ersätta detta med ett årligt pris till mest allroundmeriterade hund. Skulle beslut tas om att fortsätta med årligt pris, så måste poängsystemet uppdateras till det nya beslutet som styrelsen tagit enligt ovan. I Maria Karlssons poängberäkning ingår grenar som ej ligger under SKK/SBK. Även höftledsstatus, ögonlysning, m.mm ingår, och det säger inte något om hundens tävlingsprestation. Styrelsen kommer jobba vidare med detta efter/om beslut tas om en årlig allroundmeriterad hund.”

            Hultsjö IF Atom ska ha en trivseldag i maj -22, och undrar om vi kan medverka med uppvisning. Vi måste få ett datum innan vi lovar något.

           Vi diskuterade även och vi ska ha en prova på-dag till våren.

           Sektorernas budgetar ska vara inne senast 10/1-22.

           Vi gick igenom medlemsmötesutskicket.

 

§7     Nästa möte:

         Medlemsmöte  5/12 kl. 15.00

          Budgetmöte   17/1 -22 kl. 18.00

§8     Mötet avslutas:

         Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

Styrelsemöte 27 sept 2021

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Ancki Ekelund, Anette Blomqvist, Vega Äng

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

        Ancki blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Information om verksamhetsstöd. Information om utbildningsfond där man kan söka medel om man vill utbilda ledare eller styrelse. Information om Föreningsvandring (nattvandrare).

§4     Ekonomisk rapport:

         På våra konton finns sammanlagt  170.559,92 kr

§5     Rapport från sektorerna:

         Utbildning:

Alla kurser är avslutade

Tävling:

Lydnadstävling 21/11. Atomhallen är bokad. Den bokas även 3 måndagar innan tävlingen.

Länsstyrelsen vill ha in statistik på lösa hundar i tävling och träning.

         Rallylydnad:  

          Vi söker sektorsansvarig, men har inte hittat någon än. Det är många som tränar     rallylydnad

Agility:

Det är många som tränar agility.

 

          Servering:     

   ---------------------------

 

Anläggning:    

Planens övre del är dålig. Vi kollar om kommunen kan sponsra med matjord, annars vad det kan kosta.

Vi beslutar att INTE hyra ut stugan sommaren 2022 till FIB

 

PR/Hemsida:

______________

 

§6     Övriga frågor:  

          Det är nya grundstadgar. De ligger på kontoret. Vi beslutar om medlemsmöte 5/12,     kl. 15.00. Där har vi paketlek och paketet ska kosta runt 50 kr. Vi ställer in prisutdelning för året. Endast uppflyttningsplakett och ev. championatsplakett.

Vi har årsmöte 20 februari 2022

§7     Nästa möte:

         Nästa styrelsemöte bestäms till 9/11 kl. 18.00

§8     Mötet avslutas:

         Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

Styrelsemöte  16 aug 2021

 

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin, Anette Blomqvist, Inga Elmersson

 

 

 

§1    Mötet öppnas:

 

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

 

§2    Val av justerare:

 

        Anette blir vald till justerare

 

§3     Skrivelser/post:

 

 ----------

 

§4     Ekonomisk rapport:

 

         På våra konton finns sammanlagt  142 523,72

 

§5     Rapport från sektorerna:

 

         Utbildning:

 

Vi har följande antal anmälda till kurserna:

 

Agility – 11st, Valpkurs – 11st, Allmänlydnad – 9st,

 

Rallylydnad är inställd. Vi har frivilligt medlemskap även i år.

 

Tävling:

 

Söktävling genomfördes 8/8, med 8 deltagare.

 

Vi räknar med att lydnadstävlingen ska kunna genomföras. Linda bokar atomhallen för träning..

 

Vi avvaktar med KM i bruks och lydnad

 

         Rallylydnad:  

 

          ---------

 

Agility:

 

  Agilityn har cup här på klubben fredag 20/8. De ska även ha uppvisning i Sandsjöfors 22/8        

 

     

 

    Servering:     

 

   Gun handlar in vad som behövs i kiosken.

 

Anläggning:  

 

           Styrelsen beslutar att vi ska köpa in en pump till klubben. Det ska köpas in en sladd till         gräsklipparen som ska flytta till agilityplanen.

 

           Vi ska sätta snålspolande munstycken på dusch- och vattenkranar.

 

PR/Hemsida:

 

______________

 

 

 

§6     Övriga frågor:  

 

          Det kom ett förslag att byta ut skrivaren till laserskrivare. Vi  tittar på det vidare längre    fram.

 

§7     Nästa möte:

 

         Nästa styrelsemöte bestäms till 20/9 kl. 19.00

 

§8     Mötet avslutas:

 

         Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

Styrelsemöte  24 maj 2021

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Mikael Persson, Vega Äng, Ancki Ekelund

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

        Vega blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Information om utbildning till rallylydnadsdomare

§4     Ekonomisk rapport:

         På våra konton finns sammanlagt  162 233,75

           Det finns 679:- i kontanter

§5     Rapport från sektorerna:

         Utbildning:

Vi ska kolla upp vad vi ska ha för kurser i höst. Vi tänker Valpkurs, Allmänlyndad och rallylydnad.

Tävling:

Vi genomför inte vår tävling i juni. Birgitta bokar nästa års tävlingar.

         Rallylydnad:  

         Ancki vill avsäga sig sektoransvaret för rallylydnaden. Vi hör med Anna Dahlberg om     hon vill ta över.  

Agility:

  Styrelsen tar beslut om inköp av hinder av en kostnad på 11500. 

          Servering:     

         Kakor som köps in läggs i frysen. Man får ta upp vid behov.

Anläggning:  

          Vi måste beställa tömning av tanken.

          Linda gör ett gräsklipparschema. Linda tar kontakt med Jan gällande gräsklipparslingan.

 

PR/Hemsida:

______________

 

§6     Övriga frågor:  

          Det blir ett medlemsmöte 7/6 19.00. Det blir prisutdelning samt grillning av hamburgare.

§7     Nästa möte:

         Nästa styrelsemöte bestäms till 16/8 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

         Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

Styrelsemöte 12 april 2021

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin, Anette Blomqvist, Mikael Persson

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

        Jan Levin blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

 ----------

§4     Ekonomisk rapport:

         På våra konton finns sammanlagt  164 403,74

          Kontanter 674 kr

§5     Rapport från sektorerna:

         Utbildning:

Kurserna löper på. Det är 12 deltagare på agilitykursen.

Tävling:

Tävlingarna ligger nere pga covid-19

         Rallylydnad:  

          ---------

         Agility:  

          Två tunnlar är inköpta för 9025:- efter styrelsebeslut. En tunnel är sponsrad.

          Servering:     

           Anette kollar över och köper in lite till serveringen.

Anläggning:  

           Styrelsen beslutar att vi ska köpa in en pump till klubben. Det ska köpas in en sladd till     gräsklipparen som ska flytta till agilityplanen.

           Vi ska sätta snålspolande munstycken på dusch- och vattenkranar.

PR/Hemsida:

______________

 

§6     Övriga frågor:  

        Gun fixar korv till städdagen. Linda köper korv till sin kursavslutning

§7     Nästa möte:

         Nästa styrelsemöte bestäms till 24/5 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

         Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

Styrelsemöte 1 mars 2021

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist,  Ancki Ekelund, Anette Blomqvist, Vega Äng, Mikael <persson

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Ancki Ekelund blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

 ----------

§4     Ekonomisk rapport:

         På våra konton finns sammanlagt  144 641,19

          Kontanter 674 kr

§5     Rapport från sektorerna:

         Utbildning:

Det är följande antal anmälda till kurserna:

8 Rallylydnad, 7 Agility, 9 Allmänlydnad och 9 valpkurs.

Styrelsen tar beslut om att kursavgiften ska vara 1000 kr/6ggr. Linda skriver tydliga instruktioner om hur det fungerar med medlemskap osv, när kurserna kommer ut

Tävling:

------

         Rallylydnad:  

          ---------

         Agility:  

          Ett gäng tränar varannan söndag, och har gjort det hela vintern.

          Servering:     

           Det gamla fikat måste städas ut och köpas in nytt. Anette kollar över och köper in

 

 

Anläggning:  

Mikael ska tilla över kranarna så de inte står och droppar. Linda sätter ihop ett gräsklipparschema inför sommaren.

Vi planerar att sätta en av robotgräsklipparna på agilityplanen. Linda pratar med Janne hur det ska lösas praktiskt, men vi beslutar att vi ska få igång det.

PR/Hemsida:

______________

 

§6     Övriga frågor:  

          Man ska vara medlem om man är med på måndasträningarna, som kör igång v.13. De som har måndagsträningen ska försöka engagera sig lite mer om besökarna.

Vi beslutar om städdag 25/4  kl.10.00

§7     Nästa möte:

         Nästa styrelsemöte bestäms till 12/4 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

         Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

Styrelsemöte 11/1 2021

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist,  Ancki Ekelund, Anette Blomqvist, Inga Elmersson

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Anette Blomqvist blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Info om fakturor via e-post.

§4     Ekonomisk rapport:

Årsmötet ställs in pga covid-19

Budgeten godkänns för nästa år

         

§5     Rapport från sektorerna:

         Utbildning:

Vinterns valpkurs har 10 deltagare

Tävling:

Tävlingen i november ströks. Tävlingarna ligger nere pga covid-19

         Rallylydnad:  

          Det har gått ut en förfrågan om träning tillsammans, men intresset har varit svalt. Det är lite träning i Atomhallen

         Agility:  

          Det är lite träning i Atomhallen men det mesta ligger nere.

          Servering:     

           ------------

           Anläggning:  

Vi måste fundera på hur vi ska minska vattenflödet i vårt avlopp. Förslag kom på snålspolande toaletter och kranar.

PR/Hemsida:

______________

 

§6     Övriga frågor:  

           Verksamhetsberättelserna måste vara inne senast 15 februari

§7     Nästa möte:

         Nästa styrelsemöte bestäms till 22/2 kl. 18.00

§8     Mötet avslutas:

         Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

 

Styrelsemöte 26 oktober 2020

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin,  Vega Äng

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Jan Levin blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

 Kallelse till distriktsmöte. Information om att Sävsjö Kommun ändrar sitt bokningssystem.

§4     Ekonomisk rapport:

         På våra konton finns sammanlagt  151 258,19 kr.

          Kontanter 674 kr

§5     Rapport från sektorerna:

         Utbildning:

Atomhallen är hyrd söndagar fr.o.m v.2 och 6 veckor framåt till valpkurs.

Tävling:

Regler för lydnadstävlingen gås igenom. Klubbstugan ska endast vara till för funktionärer pga covid-19. Vi beslutar att köpa in nya apporter till tävlingen. Årets resultat ställs in vid årsmötet.

         Rallylydnad:  

          -----------

         Agility:  

          Hindrerna som finns på klubben är inte tävlingsdugliga.

          Servering:     

           Gun handlar in till tävlingen

 

 

 

Anläggning:  

Mikael servar gräsklipparen. Kontakten på utsidan av uthuset fungerar inte.

PR/Hemsida:

______________

 

§6     Övriga frågor:  

          Vi ställer in vårt medlemsmöte i december pga covid-19. Det är 5 anmälda till ”Resursstarka hundar”den 8:e november. Vi har kommit fram till att vi inte kan säkra upp elen för husvagnar. De ansvariga för sektorerna måste lämna budget innan årsmötet 21/2

-21

 

       

§7     Nästa möte:

         Nästa styrelsemöte bestäms till 11/1 kl. 18.00

§8     Mötet avslutas:

         Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

Styrelsemöte 21 september 2020

 

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin,  Ancki Ekelund, Anette Blomqvist

 

 

 

§1    Mötet öppnas:

 

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

 

§2    Val av justerare:

 

         Ancki Ekelund blir vald till justerare

 

§3     Skrivelser/post:

 

 Inbjudan till seminarium ”Konsumentträff i civilsamhället”. Inbjudan till Instruktörskurs, utvecklingskurs i spår och insirationsdag för instruktörer om resursstarka hundar.

 

§4     Ekonomisk rapport:

 

         På våra konton finns sammanlagt  151 908,99 kr.

 

          Kontanter 674 kr

 

§5     Rapport från sektorerna:

 

         Utbildning:

 

Kurserna rullar på. Vi fortsätter att diskutera lite nya grepp till våren. Vi avvaktar med balansbollskursen.

 

Tävling:

 

Lydnadstävling i Atomhallen 22/11. Vi fixarenklare servering. Atomhallen är bokad tre måndagar  för träning, 2,9 och 16 november kl. 18.30-20.00. Det kostar 50 kr/gång.

 

         Rallylydnad:  

 

          Det har fungerat bra på måndagarna. Det kommer plockas med lite skyltar till Atomhallen, om någon vill träna där.

 

         Agility:  

 

          Vi fortsätter jaga hundungdom för att få svar om vi får köpa hindren. För eget inköp är tunnlar av högsta prioritet.

 

          Servering:     

 

           Muggar behöver köpas in.

 

 

 

Anläggning:  

 

Soptunnan är utbytt mot en mindre. Vi har behövt göra ännu en tömning av brunnen. Vi får ta en diskussion till våren om hur vi ska lösa problemet.

 

PR/Hemsida:

 

______________

 

 

 

§6     Övriga frågor:  

 

          Det har kommit nya stadgar och policy. Gun har lagt en mapp uppe på kontoret där allt finns att läsa. Normalstadgarna är ändrade, bl.a om val av styrelse. Linda kontaktar Birgitta i valberedningen om de nya stadgarna.

 

         Det blir medlemsmöte 6/12 15.00. Där kör vi den  vanliga julklappsleken och de som vill vara med tar med en julklapp på ett värde av c:a 50 kr. Vi bjuder på julsmörgås.

 

§7     Nästa möte:

 

         Nästa styrelsemöte bestäms till 26/10 kl. 18.00

 

§8     Mötet avslutas:

 

         Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

Styrelsemöte 17 augusti 2020

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin,  Ancki Ekelund, Anette Blomqvist, Mikael Persson

 §1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Anette Blomqvist blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

 Ingen post eller skrivelse

§4     Ekonomisk rapport:

         På våra konton finns sammanlagt  129.624,49kr.

          Kontanter 674 kr

§5     Rapport från sektorerna:

         Utbildning:

Kurserna är igång. 10 deltagare i valpkursen, 10 i allmänlydnad och 8 i agility. Blanketten för deltagare att skriva på om de ej vill vara medlemmar är klar.

Tävling:

Söktävlingen är genomförd och allt gick bra. Diskussion om hur vi kan coronasäkra lydnadstävlingen hölls. Linda bokar upp Atomhallen några måndagar i höst, samt tävlingsdagen. Vi höjer avgiften för träning i Atomhallen till 50 kr/gång.

26/9 planeras KM i bruks. Birgitta bokar domare. 2/10 planeras KM i Rallylydnad och lydnad.

         Rallylydnad:  

          Träffen för Rallylydnadsintresserade 17/8 lockade 6 st. De kom överens om att träffas    några måndagar för att köra tillsammans

          Agility:  

          Inget svar ännu om vi får köpa loss hindren av hundungdom, men vi stöter på igen

          19-20 sept är det kurs.      

     

      

         Servering:     

            ___________

 

Anläggning:  

Alla måste tänka på att vi inte spolar i kranarna i onödan. Vi får ha koll så att inte tanken blir full. Vi tittar på vad prisskillnaden blir med ett mindre sopkärl. Vi ska även se över försäkringen på gräsklipparna.

PR/Hemsida:

______________

 

§6     Övriga frågor:  

          Vi sätter upp vårt swishnummer utanför på klubbstugan. Normalstadgarna är ändrade.

          Vi lägger ut en intressekoll om balansbollsträning. Vi har fått erbjudande om att ha

          Nosework på ett medlemsmöte. Vi tittar vidare på det.

§7     Nästa möte:

         Nästa styrelsemöte bestäms till 21/9 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

         Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

 

Styrelsemöte 22 juni 2020

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin,  Ancki Ekelund, Anette Blomqvist

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Ancki Ekelund blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

 Info om instuktörsutbildning

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  122.027,49 kr.

          Kontanter 600 kr

         Vi kommer få 3000 kr i stöd av Studiefrämjandet.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Vi tar bort boken i valpkurserna.

Vi har sett över om man kan frivilliglägga medlemsavgiften för kursdeltagare, och i så fall göra en friskrivningsblankett angående försäkringar. Vi beslutade att medlemsavgiften ska vara frivillig, men ska vara tydliga med vad man får om man betalar den.

Vi ska få ut våra kurser så fort som möjligt

Tävling:

______________

          Rallylydnad:  

          Det blir en samling den 10 augusti för de som är intresserade av att träna Rallylydnad

          Agility:           

          ____________       

          Servering:     

            ___________

 

Anläggning:  

Allt som var planerat är fixat på stugan.

Stugan är uthyrd 18-19 juli --- privat, samt 24-31 juli --- FBI

Djurkyrkogården ska trimmas 29/6 17.00

PR/Hemsida:

______________

 

§6      Övriga frågor:  

          Vi har fått en inbjudan från Norra Sandsjö församling att medverka på en uppvisning

          15/8. Vi tackar nej till detta p.g.a. rådande omständigheter.

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 17/8 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

Styrelsemöte 25 maj 2020

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Jan Levin, Ancki Ekelund, Vega Äng

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnade mötet och hälsade alla välkomna

§2    Val av sekreterare och justerare:

         Ancki Ekelund valdes till sekreterare och Jan Levin valdes till justerare

§3     Skrivelser/post:

Det har kommit post om det investeringsbidrag klubben fått

§4     Ekonomisk rapport:

Gun redogjorde för klubbens ekonomi.

25 maj var resultatet för 2020  -8.819 kr. På banken fanns 147.274 kr.

Gun informerade om att ett nytt betalsystem införts på SBK Tävling.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Vårens kurser är avslutade och styrelsen diskuterade höstens kurser samt den konkurrens vi nu får från Studieförbundet Vuxenskolan som anordnar flera typer av hundkurser.

Tävling:

5 juni har klubben lydnadstävling.

Klubben kommer att arrangera 2 brukstävlingar och 1 elitspår framöver.

2021 blir det 1 kvällstävling i lydnad samt sök (i augusti) och lydnad inomhus i Atomhallen.

Styrelse beslutade att KM i lydnad och rallylydnad preliminärt hålls 2 oktober.

KM i bruks hålls preliminärt 19 september.

          Rallylydnad:  

           Samlingen för klubbens rallylydnadsintresserade har inte kunnat hållas än pga. Corona.     

          Agility:           

Styrelsen diskuterade situationen och beslutade ta en dialog med Hundungdom angående agilityhinder och agilityplanen.

Marie-Anne och Rolf Johansson har avsagt sig sektorsansvaret för agility. Styrelsen valde Jan och Syrene Levin till nya sektorsansvariga.

          Servering:     

          Gun kontaktar Anette Blomqvist och hör om något behöver köpas in.

Anläggning:  

28 maj börjar arbetet med nya avloppsbrunnen.

Styrelsen diskuterade gräsklippningen och beslutade att jämna till utanför klubbstugan för att underlätta gräsklippningen.

Styrelsen berömde Tommy Blomqvist arbete med entrén till klubbstugan och med altanen han renoverade förra året. Han har gjort ett fantastiskt arbete. Tommys brev lästes upp. Han skriver att han ska lägga singel på gången och åtgärda handikappräcket vid altanen. Nästa vår gör han resten av huset.

Elektriker ska sätta in åskskydd för att inte gräsklipparna ska gå sönder när det åskar.

Djurkyrkogården bör troligen kollas upp inom kort.

PR/Hemsida:

Inget ang. PR/Hemsida

§6      Övriga frågor:  

          Inga övriga frågor.

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte hålls den 22/6 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

Styrelsemöte 20 april 2020

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin,  Anette Blomqvist, Vega Äng

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Vega Äng blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

SBK info om tävlingsledarutbildning online

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  142.739,85 kr.

          Vi har fått 12500 kr i bidrag av kommunen

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Kurserna rullar på. Det fattas några kursavgifter.

Tävling:

Tävlingar inställda t.o.m. 31/5 p.g.a. Covid19. 29/4 kommer troligen mer info om läget.

          Rallylydnad:  

           Ancki vill försöka samla alla rallylydnadsintresserade framöver.

          Agility:           

          Två tunnlar är trasiga på agilityplanen. Vi ser över om vi kan köpa en ny till hösten       

          Servering:     

            Anette går igenom vad som behöver köpas in.

Anläggning:  

Gräsklipparslingorna är lagade och ihopsatta. Vi avvaktar med vad vi ska göra med den andra gräsklipparen framöver.

Mikael har tittat på vad en spänningsvakt kan kosta. Det är ca 4500 kr. Vi tar beslut på att köpa en sådan.

Det är städdag på klubben 3 maj kl.10.00

PR/Hemsida: -----------

 

§6      Övriga frågor:  

           Vi har fått förfrågan om att komma till Norra Sandsjö 15/8, för att visa upp våra

           Hundar. Ovisst om det blir av p.g.a. Covid19

           Vi fick förslag om att bjuda in Djurambulansen för information till hösten. Detta tas

           upp vid ett senare tillfälle.

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 25/5 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

Styrelsemöte 16 mars 2020

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Vega Äng, Anette Blomqvist, Jan Levin, Mikael Persson

         Övriga: Mari-Anne Johansson

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Mikael Persson blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Ingen post att informera om

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  130 756,85 kr.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

          Det är ännu ganska få anmälningar till kurserna.

          I dagsläget är det 10 st i fortsättningskursen, 6 st i valpkursen och 5 st i agility.

          Gun beställer 15 st kurslitteratur.

Tävling:

           -------------------

          Rallylydnad: 

           --------------

          Agility:       

          Det kommer anordnas blåbärstävling i agility 21 maj. Den ligger ute på Agilitydata.

           Vi tar 60 kr/start och är endast till för nybörjare. 60 rosetter ska köpas in. Mari-Anne är

          ansvarig för tävlingen.

          Önskan om staket runt agilityplanen avslogs tillsvidare.          

          Servering:     

Vi köper in gräddpulver istället för mjölk. Inköp av tvål och pappershanddukar kommer göras.  Handsprit och våtservetter med sprit finns.

Anläggning:  

Mikael tittar på vad en spänningsvakt till gräsklipparna kostar. Vi försöker att koppla ihop slingorna så att vi bara kör med en klippare i taget.

1:a maj har vi städdag nere på klubben.

Tommy kan iordningställa verandan på framsidan och behöver då köpa in lite färg.

Mikael kollar vilken helg vi ska gräva brunnen, och kontaktar sedan Linda så hon kan beställa slamtömning.

Mikael kör bort de gamla frysarna.

         PR/Hemsida:

              ------------------

 

§6      Övriga frågor:  

        --------------------

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 20 april kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

Konstituerande styrelsemöte, Sävsjö Brukshundsklubb, 2020-02-23

 

Protokoll

Närvarande:

Linda Karlsson, Mikael Persson, Anette Blomqvist, Ancki Ekelund, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin

§1     Mötet öppnas

         Ordförande Linda Karlsson öppnar mötet.

§2     Upprop och presentation av styrelsen

         Ordförande:          Linda Karlsson (1/1 år)

         Vice ordförande:  Jan Levin (1/2 år)

         Sekreterare:          Helene Strömqvist (2/2 år)

         Kassör:                   Gun Svensson (1/2 år)

         Ledamot:                Anette Blomqvist (2/2år)

         Ledamot:                Inga Elmersson (1/2 år)

         Ledamot:                Ancki Ekelund (2/2 år)

         Suppleant:             Mikael Persson (1/2 år)

         Suppleant:             Vega Äng (2/2 år)

         Revisor:                  Bernt-Olof Karlsson (1/1 år)

         Revisor:                  Ann-Mari Fanger (1/1 år)

§3     Val av justerare

          Anette Blomqvist tillsammans med Ordförande Linda Karlsson

§4     Ansvarig / kontaktperson i sektorer

         Utbildning:             Linda Karlsson

         Anläggning:            Jan Levin

         Tävling:                   Birgitta Persson

         Agility:                    Rolf Johansson

         Rallylydnad:          Ancki Ekelund

         Servering:              Anette Blomqvist

         Web:                       Gun Svensson

 

 

§5   Val av distriktsombud

       Distriktsombud:   Linda Karlsson

       Suppleanter:        Jan Levin

§6   Val av firmatecknare

       Det beslutades att Linda Karlsson,  och Gun Svensson, 

       tecknar klubbens konton var för sig.

§7   Protokollförande

       Efter godkännande av protokoll av ordförande och justerare, mailar sekreteraren

       protokollen till övriga styrelsen samt sektorsansvariga. Protokoll skall skrivas

       inom två veckor efter gällande möte.

§8   Uppdatering av klubbens styrelseledamöter, sektorsansvariga, adresser m.m till

       SBK centralt

       Gun Svensson

§9   Övriga frågor

       Det diskuterades runt en blåbärstävling i agility 21 maj. Det diskuterades även om det  ska upp något staket runt agilityplanen. Frågorna tas upp vid senare möten.

§10  Planering och kallelse styrelsemöten

        Vid varje möte bestäms tid för nästkommande möte. Ordförande skickar sms för

        påminnelse dagen innan, alt. samma dag som mötet ska äga rum.

§11  Nästa styrelsemöte

         Måndagen 16/3 kl. 19.00  

§12  Mötet avslutas

         Linda Karlsson tackar förvisat intresse och avslutar mötet.

 

______________________________                      ______________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                           Justerare Anette Blomqvist

 

 

Styrelsemöte 2020-01-20

 

§ 1. Välkomnande

Ordförande Linda Karlsson hälsade välkomna och öppnar mötet.

 

Närvarande var Linda Karlsson, Anette Blomqvist, Jan Lewin, Gun Svensson, Ancki Ekelund, Vega Äng, Inga Elmersson, Mikael Persson, Birgitta Persson och Marie-Anne Johansson.

 

§ 2. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes Ancki Ekelund och till protokolljusterare valdes Vega Äng.

 

§ 3. Skrivelser/Post

Linda och Gun redogjorde för inkommen post. Bland annat har klubben fått post om regeländringar, inbjudan till tävlingar och kurser.

Uppdaterat regelförslag för 2022 finns att läsa på SBK:s hemsida.

Klubben har fått en inbjudan till en inofficiell och officell utställning i Kalmar 27 maj.

Inbjudan till Instruktörsutbildning i specialsök har kommit och en inbjudan till ”Hundens Välfärd” den 10 februari i Lenhovda.

PostNord bjuder in hundägare att delta med hundbilder till kommande frimärken.

 

§ 4. Ekonomisk rapport

Gun Svensson redogjorde för föreningens ekonomi.

På bankkontot fanns det 156 094 kr vid årsskiftet och resultatet var – 6 358 kr vilket är bättre än budgeterat.

Renoveringen av verandan kostade 7 762 kr.

 

Styrelsen och sektionsansvariga arbetade sedan med det budgetförslag för 2020 som ska presenteras på årsmötet 23 februari.

 

§ 5. Rapport från sektorerna

Utbildning

Linda informerade om de kurser som planeras för 2020 varav 4 kurser planeras till våren.

Anna Dahlberg ska gå instruktörsutbildning.

Styrelsen diskuterade sedan vandringspris och beslutade att styrelsen tillsammans med tävlingssektorn jobbar vidare med frågan.

 

Agility

Katarina Johansson presenterade sig och sina tankar kring möjlig utveckling av agility verksamheten i klubben. Hon hade även tankar och idéer kring utvecklingen av klubbens hundsport i stort. Styrelsen välkomnade henne till klubben.

 

Servering

Det ska ske nya inköp inom kort.

 

Rallylydnad

En kurs i rallylydnad planeras till våren med Inga Elmersson och Jeanette Berggren som kursledare.

 

Anläggningen

Taxklubben hyr klubbstugan 26 januari.

 

PR/Hemsida

Inget rapporterades.

 

 

§ 6 Övriga frågor

Måndagträningen startar troligen i början av mars.

 

Måndagsschemat ska läggas upp inom kort.

 

Det föreslogs att klubben ska sätta upp ett enklare staket vid agilitybanan. Jan Lewin fick i uppdrag att lägga fram ett förslag vid nästa styrelsemöte.

 

Verandan på framsidan ska få en uppfräschning under våren.

 

Birgitta Persson upplyste om att klubben har 50-årsjubileum i år. Det föreslogs att det bildas en kommitté som arbetar med jubileet.

 

 

§ 7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir det konstituerande styrelsemötet som hålls i anslutning till årsmötet den 23 februari.

 

 

Linda tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

Protokoll Styrelse/Medlemsmöte 24 november 2019

Närvarande:   Från styrelsen:  Gun Svensson, Linda Karlsson, Helene Strömqvist, Inga Elmersson, Jan Levin.  Medlemmar: Gilla Boström, Marie-Anne Johansson Birgitta Persson, Syrene Levin, Fia Sjögren

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av sekreterare:

         Helene Strömqvist väljs som sekreterare

§3    Val av justerare:

         Birgitta Persson och Inga Elmersson blir valda till justerare

§4     Godkännande av dagordning:

De närvarande godkänner dagordningen

§5     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt 161 503,45 kr

§6     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Vi beslutade att vi ska skicka Anna Dahlberg på utbildning SBK-instruktör 2020. Vi beslutade även att Ancki Ekelund får gå utbildning till tävlingssekreterare. Förslaget om att ha en valpkurs inomhus i vinter läggs på is, men vi hoppas det går att genomföra ett annat år.

Tävling:

Tävlingen i lydnad har avklarats. Det var 30 starter under tävlingen.

Det diskuterades om en apelltävling nästa år. Vi arbetar vidare med den frågan

Rallylydnad:  

           ----------------

          Agility:          

          ----------------

          Servering:     

           -----------------

           Anläggning:

Gräsklipparbatterierna ska underhållsladdas ett par ggr under vintern. Stugsektorn får se till att det görs.

PR/Hemsida:

------------------

§7      Övriga frågor:

Det ser skräpigt ut runt/på djurkyrkogården. Vi tar bort gamla pallkragar och jämnar ut jorden till våren.

§8     Nästa möte:

          20 januari 19.00

§9     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

Styrelsemöte 14 oktober 2019
Närvarande: Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Ancki
Ekelund, Mikael Persson
§1 Mötet öppnas:
Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna
§2 Val av justerare:
Ancki Ekelund blir vald till justerare
§3 Skrivelser/post:
Inbjudan till instruktörskurs i bruks/tävlingslydnad
§4 Ekonomisk rapport:
På våra konton finns sammanlagt 170 015,95 kr
§5 Rapport från sektorerna:
Utbildning:
Atomhallen är bokad tre måndagar i höst. 28/10, 4/11, 11/11, mellan 18-19.30.
Vi kommer ta 40 kr per person och gång.
Vi kommer att erbjuda en valpkurs i vinter, förlagd i Atomhallen.
Styrelsen beslutar att våra instruktörer kommer få milersättning för de faktiska mil de
kör, även om det överstiger 3 mil.
Tävling:
17/11 är det Lydnadstävling i Atomhallen. Hallen är bokad och tiderna kommer på
hemsidan.
Rallylydnad: --------------
Agility: ------------
Servering: ------------
Anläggning:
Janne tillsammans med stugsektorn får ta ansvar över att gräsklipparna blir åtgärdade,
rengjorda och plockas in i vinter. Vi ska titta på om det kan köpas in spänningsskydd till
gräsklipparna till våren. Jordhögarna ska köras ut och även detta får Janne tillsammans
med stugsektorn ansvara för.
PR/Hemsida: -----------
§6 Övriga frågor:
Ancki kollar upp om det finns någon kommande kurs för tävlingssekreterare.
Alexandra har fixat material till skyltar runt ”kisserundan”. Hon och Linda ser till att de
kommer upp.
Ancki informerade övriga i styrelsen om mötet i föreningsteknik hon var på 6/10.
§7 Nästa möte:
Nästa styrelsemöte blir ett medlemsmöte och bestäms till söndagen24/11 kl. 17.00
De som då vill vara med på paketlek tar med en inslagen julklapp värd ca 50-60 kr.
§8 Mötet avslutas:
Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet
 
Styrelsemöte 9 september 2019

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Vega Äng, Anette Blomqvist, Ancki Ekelund, Inga Elmersson

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Ancki Ekelund blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Kurs ”Ledarutveckling steg 2 ”      Info läggs ut på hemsidan

Kurs ”Fördjupad raskunskap”        Info läggs ut på hemsidan

Föreningsteknik 6/10 i Vrigstad

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  166 052,25 kr.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

          Vi ska undersöka om det finns intresse för en valpkurs i Atomhallen i vinter

Tävling:

28/9 är det KM i bruks. 4/10 är det KM i Lydnad och Rallylydnad. Information finns på hemsidan.

17/11 är det Lydnadstävling i Atomhallen. Linda bokar tider tre måndagar i höst

          Rallylydnad:   --------------

          Agility:       

          Vi diskuterade om denna sektor ska fortsätta finnas p.g.a av bristande  intresse. Vi

          beslutade att ta upp frågan på årsmötet.

          Servering:     

  Det finns fika till försäljning i frysen. Dricka och te behöver köpas in.

Anläggning:  

Gräsklipparen har gått sönder i gen. Anders reder i detta. Styrelsen beslutar att den ska lagas. Vattnet är fixat och brunnen rensad. Vi har fått rådet att låta någon kran stå och droppa för bästa resultat.

Djurkyrkogården ska klippas en gång till. Linda ber stugsektorn göra det.

Tommy jobbar på altanen för fullt.

         PR/Hemsida: -----------

 

§6      Övriga frågor:  

  Linda ska be Anders Bahls flytta på husvagnen som står på grusplanen. Styrelsen bestämde sig för att fräscha upp skyltarna runt ”kisserundan” i vinter.

Gun ska titta över våra försäkringar och se om det går att göra något på kostnaden där.

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 14/10 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

Styrelsemöte 12 augusti 2019

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Mikael  Persson,  Anette Blomqvist, Ancki Ekelund, Inga Elmersson

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Mikael Persson blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Ingen särskild post eller skrivelse

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  144 787,25 kr.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Det blir ingen trivselkurs, men de övriga kurserna är fullbelagda.

6 deltagare i lydnadskursen

10 deltagare i valpkursen

10 deltagare i allmänlydnadskursen

Vi har hyrt in Åsa Lindfors som ska hålla i allmänlydnadskursen.

Vi diskuterade om vi kan ha en hundmöteskurs i framtiden.

Tävling:

Vi hade en söktävling 11/8, med 7 starter

KM i Rallylydnad blir den 4/10. Domare är klart.

KM i Bruks blir den 28/9. Domare är klart.

          Rallylydnad:   --------------

          Agility:            ---------------       

          Servering:     

  Vi beslutade att fika inte ska ingå i kursavgifterna, men vi ska se till att det finns att  köpa för de som vill ha

 

Anläggning:  

Niklas kör hit jord för att jämna till hålorna i planen.

Det kommer hit en person inom kort, och tittar på vad det behövs för delar till vattenbrunnen för att få bort lukten på vårt vatten.

Tommy och Anette håller på att fräscha upp altanen.

 

PR/Hemsida: -----------

 

§6      Övriga frågor:  

     Vi fick en förfrågan om att starta en ”Piff-sektor” för att göra klubbstugan trivsammare. Styrelsen godkänner det, men alla kostnader måste gå genom styrelsen.

Linda fixar en skylt med klubbens swishnummer på, som vi hänger ute på anslagstavlan. Det är till för dem som  vill swisha en slant, när de lånar vår plan.

Måndagsträningarna börjar 19/8.

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 9/9 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

 

Styrelsemöte 2019-06-17

 

§ 1. Välkomnande

Ordförande Linda Karlsson hälsade välkomna och öppnar mötet.

Närvarande var Linda Karlsson, Anette Blomqvist, Jan Lewin, Gun Svensson och Ancki Ekelund.

 

§ 2. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare valdes Ancki Ekelund och till protokolljusterare valdes Jan Lewin.

 

§ 3.Skrivelser/Post

Linda och Gun redogjorde kort för inkommen post.

 

§ 4. Ekonomisk rapport

Kassören Gun Svensson redogjorde för föreningens ekonomi.

På bankkontot fanns det 158 648 kr den 16 juni.

Resultatet t.o.m. 16 juni är – 3 609 kr vilket är bättre än budgeterat.

 

Bägge de robotgräsklipparna slogs ut vid ett åskoväder och har varit inne på lagning. Det blir en kostnad för reparationerna på strax under 7 000 kr.

Föreningen har 124 medlemmar varav 105 är ordinarie medlemmar och 19 är familjemedlemmar.

Föreningen är nu befriad från att lämna inkomstdeklaration t.o.m. inkomstår 2022.

 

§ 5. Rapport från sektorerna

Utbildning

Jeanette Berggren har haft en prova på dag för barn med hund.

Linda kommer kontakta alla instruktörer för att kunna planera höstens kurser. Valpkurs och fortsättningskurs är prioriterade kurser.

Styrelsen föreslog att klubben anordnar en nybörjarkurs i lydnad till hösten.

 

Styrelsen diskuterade några förslag på möjliga upplägg på kurser och aktiviteter. Bland annat ”hundbingo” och ”valpdagis”.

 

Tävling

Söktävling                             11 augusti

KM i bruks                           28 september

KM i lydnad                         4 oktober

KM i rallylydnad                   4 oktober

 

Arne Salin är tävlingsledare vid söktävlingen 11 augusti. Övriga funktionärer ännu inte klara.

Eftersom klubben ordnade en rallylydnadskurs under våren satsar vi även på rallylydnad vid KM:et.

 

Ancki tackade ja till att utbilda sig till tävlingssekreterare. Gun söker närmare information om utbildningen.

 

Rallylydnad

Susanne Karlsson höll en uppskattad nybörjarkursen i rallylydnad under våren.

 

Agility

Inga aktiviteter rapporterades.

 

Servering

Serveringsansvariga ser över inköp inför hösten.

 

 

Anläggningen

Flera olika saker diskuterades.

Brunnen ska rengöras och djurkyrkogården klippas samt räfsas. Styrelsen beslutade att göras detta den 28 juni kl. 17.00. Det blir gemensam korvgrillning efteråt.

 

Styrelsen beslutade också att köpa in några lass jord för att fylla i större gropar i gräsmattan på appellplanen.

 

PR/Hemsida

 

§ 6 Övriga frågor

Linda och Ancki ska försöka ansöka om bidrag till klubben för brunnsrenoveringen. Därför skjuter vi fram renoveringen något tills vi vet om vi kan få något bidrag.

 

§ 7. Nästa möte

Nästa styrelsemöte blir måndagen den 12 augusti kl 19.00.

 

 

Linda tackade för visat intresse och avslutade mötet.

 

 

 

Styrelsemöte 20 maj 2019

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin,  Anette Blomqvist, Ancki Ekelund, Inga Elmersson, Vega Äng

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Vega Äng blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Ingen särskild post eller skrivelse

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  164.137,95 kr.

          Gun har ansökt om att vi ska få slippa deklarera. Vi väntar på ett godkännande.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Rallylydnadskursen får köpa avslutningsfika. Söndag 26/5 är det prova på-dag för ungdomar.

Tävling:

Lydnandstävlingen är 7/6.

De kommer bli KM i lydnad och apell i höst. Datum kommer på hemsidan.

          Rallylydnad:   --------------

          Agility:            ---------------       

          Servering:     

            Anette går igenom vad som behöver köpas in.

Anläggning:  

Vi beslutade att avvakta med avloppet till nästa år. Vi söker bidrag av kommunen för detta i höst igen. Ancki och Linda tittar även på fler bidrag som finns att söka hos andra bidragsgivare.

Stugsektionen får rengöra brunnen. Jan åtar sig att fixa en bygel över brunnslocket. Vi måste även fixa avluftning i vattenbrunnen

Vi beslutade att ta bort gungorna och sandlådan. Det diskuterades om vi skulle plana ut området där så det kan stå någon husvagn där.

 

PR/Hemsida: -----------

 

§6      Övriga frågor:  ------------

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 17/6 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

Styrelsemöte 16 april 2019

 

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin,  Anette Blomqvist

 

 

 

§1    Mötet öppnas:

 

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

 

§2    Val av justerare:

 

         Jan Levin blir vald till justerare

 

§3     Skrivelser/post:

 

Vi fick avslag på bidragsansökan till avloppet. Det har inkommit olika inbjudningar som linda lägger ut på hemsidan och sätter upp på anslagstavlan.

 

§4     Ekonomisk rapport:

 

          På våra konton finns sammanlagt  155 278,32 kr.

 

§5     Rapport från sektorerna:

 

          Utbildning:

 

Det saknas fortfarande några inbetalningar för kurserna. Jeanette har lagt ett förslag om läger för ungdomar i sommar. Hon tänkte börja med en gratis prova på-dag. Styrelsen ställer sig positiva till detta.

 

Tävling:

 

Spårtävlingen är den 5/5.

 

          Rallylydnad:   --------------

 

          Agility:            ---------------       

 

          Servering:     

 

           Gilla står för serveringen på spårtävlingen.

 

            Anette går igenom vad som behöver köpas in.

 

Anläggning:  

 

1 maj 10.00 har vi städdag nere på klubben. Gräsklipparna sätts då ut. Linda gör upp ett gräsklipparschema för övriga ytor.

 

Linda kontaktar kommunen om bidrag för avloppet till hösten

 

PR/Hemsida:

 

Det viktigaste är klart med vår nya hemsida. Lite arbete kvarstår.

 

 

 

§6      Övriga frågor:

 

21/5 kl. 18.00 är det medlemsmöte. Då är Susan Linderos inbjuden med sin föreläsning ”Bli sund med din hund”

 

§7     Nästa möte:

 

          Nästa styrelsemöte bestäms till 20/5 kl. 19.00

 

§8     Mötet avslutas:

 

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

 

 

Protokoll Styrelsemöte 18 mars 2019

Närvarande:   Från styrelsen: Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Jan Levin, Vega Äng, Anette Blomqvist, Ancki Ekelund

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Anette Blomqvist blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Information om kurs i Tävlingslydnad i Vimmerby med Michelle Holmlund. Instruktörsutbildning L1 i Vetlanda 5-6/4.

Informationen om dessa kurser läggs ut på våra Facebooksidor.

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt  137 012,61 kr.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Det startar 4 kurser i vår. 2 valpkurser med 6 resp. 7 deltagare, 1 fortsättningskurs med 9 deltagare samt 1 rallylydnadskurs med 8 deltagare. Aktiveringskursen dagtid blir inställd p.g.a. för få deltagare.

Tävling:

Den 15/5 startar en nätbaserad kurs om man vill bli tävlingssekreterare.

          Rallylydnad:   --------------

          Agility:          

  Marie-Anne och Rolf vill köpa de gamla hinderstöden. Styrelsen beslutar att de får göra det, för en symbolisk summa.  

          Servering:       -------------

Anläggning:    -------------

PR/Hemsida:

Det viktigaste är klart med vår nya hemsida. Lite arbete kvarstår.

 

§6      Övriga frågor:

Styrelsen beslutar att om man inte är medlem och tränar på vår anläggning mer än en gång, så ska man betala 125 kr i medlemsavgift.

Linda har varit på distriktets årsmöte och informerade om vad som sades där.

Det beslutades att vi ska ha ett medlemsmöte 21/5. Då har vi bjudit i Susanne Linderos med föreläsningen ”Friskvård tillsammans med din hund”.

Kapsylöppnarna som vi har beställt är nu i produktion.

Styrelsen bestämde att vi ska jobba fram ett belöningssystem för att främja våra funktionärer och kursledare.

Det beslutades att vårstädningen kommer ske 1/5 kl.10.00

§7     Nästa möte:

          Nästa styrelsemöte bestäms till 16/4 kl. 19.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

_________________________________

Sekreterare Helene Strömqvist

 

_________________________________                      ________________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                                     Justerare Anette Blomqvist

 

Konstituerande styrelsemöte, Sävsjö Brukshundsklubb, 2019-02-24

 

Protokoll

Närvarande:

Linda Karlsson, Mikael Persson, Anette Blomqvist, Ancki Ekelund, Gun Svensson, Inga Elmersson, Helene Strömqvist

§1     Mötet öppnas

         Ordförande Linda Karlsson öppnar mötet.

§2     Upprop och presentation av styrelsen

         Ordförande:          Linda Karlsson (1/1 år)

         Vice ordförande:  Jan Levin (2/2 år)

         Sekreterare:          Helene Strömqvist (1/2 år)

         Kassör:                   Gun Svensson (2/2 år)

         Ledamot:                Anette Blomqvist (1/2år)

         Ledamot:                Inga Elmersson (2/2 år)

         Ledamot:                Ancki Ekelund (1/2 år)

         Suppleant:             Mikael Persson (2/2 år)

         Suppleant:             Vega Äng (1/2 år)

         Revisor:                  Bernt-Olof Karlsson (1/1 år)

         Revisor:                  Ann-Mari Fanger (1/1 år)

§3     Val av justerare

          Anette Blomqvist tillsammans med Ordförande Linda Karlsson

§4     Ansvarig / kontaktperson i sektorer

         Utbildning:             Linda Karlsson

         Hus:                         Jan Levin

         Tävling:                   Birgitta Persson

         Agility:                    Rolf Johansson

         Rallylydnad:          Susanne Karlsson

         Servering:              Anette Blomqvist

        

         Web:                       Gun + Vakant

 

§5   Val av distriktsombud

       Distriktsombud:   Linda Karlsson och Jan Levin

       Suppleanter:        Helene Strömqvist och Mikael Persson

§6   Val av firmatecknare

       Det beslutades att Linda Karlsson och Gun Svensson tecknar klubbens konton var för sig.

§7   Protokollförande

       Efter godkännande av protokoll av ordförande och justerare, mailar sekreteraren

       protokollen till övriga styrelsen samt sektorsansvariga. Protokoll skall skrivas

       inom två veckor efter gällande möte.

§8   Uppdatering av klubbens styrelseledamöter, sektorsansvariga, adresser m.m till

       SBK centralt

       Gun Svensson

§9   Övriga frågor

       Styrelsen beslutar att endast de instruktörer som håller i kurser där kurslitteraturen  

        Används får boken utan kostnad

§10  Planering och kallelse styrelsemöten

        Vid varje möte bestäms tid för nästkommande möte. Ordförande skickar sms för

        påminnelse dagen innan, alt. samma dag som mötet ska äga rum.

§11  Nästa styrelsemöte

         Måndagen 18/3 kl. 19.00  

§12  Mötet avslutas

         Linda Karlsson tackar förvisat intresse och avslutar mötet.

 

______________________________                      ______________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                           Justerare Anette Blomqvist

 

Protokoll Styrelsemöte 15 januari 2019

Närvarande:   Från styrelsen:   Linda Karlsson, Gun Svensson, Helene Strömqvist, Anders       Nilsson, Jan Lewin, Anette Blomqvist, Vega Äng

 

§1    Mötet öppnas:

        Linda öppnar mötet och hälsar alla välkomna

§2    Val av justerare:

         Vega blir vald till justerare

§3     Skrivelser/post:

Information om kurser i rallylydnad i Värnamo. Information om att bli SBK-instruktör i rallylydnad.

Inbjudan till föreläsning om prestationspsykologi i Vimmerby

§4     Ekonomisk rapport:

          På våra konton finns sammanlagt 162.453,36 kr

 Vi gick igenom 2019 års budget. Styrelsen godkänner den och presenterar den på   årsmötet.

§5     Rapport från sektorerna:

          Utbildning:

Det är nya kurser på gång till våren. Det finns 15 föranmälda som visat intresse.

Tävling:

Det planeras för fyra tävlingar i år.

Elitspårtävling                            5/5

Kvällslydnadstävling                  7/6

Söktävling, 3 klasser                11/8

Lydnadstävling, Atomhallen   17/11

 

Vi beställer kapsylöppnare med tryck till tävlingarna.

 

Rallylydnad:  

           ----------------

          Agility:          

          -----------------

 

          Servering:     

          Anette blir tillfrågad om fortsatt ansvar för serveringen. Hon svarar ja.

          Vi köper in pappmuggar och trästickor för att minimera användandet av plastprodukter

           Anläggning:

Jan blir tillfrågad om att bli ansvarig för Anläggningssektorn. Han accepterar det.

Vi bör måla om verandan och altanen i vår.

PR/Hemsida:

Vi tittade på den nya hemsidan. Det beräknas vara klar till den 1/2 2019

§6      Övriga frågor:

Vi beställer smörgåstårta till årsmötet.

Vi ska kolla om det finns intresse för en helgträning i lydnad/bruks och i så fall leta efter en instruktör.

§7     Nästa möte:

          Årsmöte 25 februari  kl.16.00

§8     Mötet avslutas:

          Linda tackar för visat intresse och avslutar mötet

 

_________________________________

Sekreterare Helene Strömqvist

 

_________________________________                      ________________________________

Ordförande Linda Karlsson                                                                     Justerare Vega Äng